Elevvårdsgruppen

I nära samarbete med skolan arbetar skolhälsovårdare, skolkurator och skolpsykolog. Dessa finns till för att vid sidan av den vanliga pedagogiska verksamheten stöda elevens utveckling och välmående. Inom elevvården fördjupas personalens förståelse för elevers olika förutsättningar och behov i skolan som organisation.

Solf skola har en egen elevvårdsgrupp, som möts ungefär en gång i månaden. Till gruppens uppgifter hör bl.a. att planera, utveckla, handleda och bedöma skolans elevvårdsarbete. Elevvårdsgruppen utgörs av rektor, speciallärarna, skolkurator, skolhälsovårdare samt en lärarrepresentant från skolan och förskolan.

Skolhälsovårdare Gun Back besöker skolan i regel varje tisdag och onsdag. Hon tar emot eleverna i skolans eget hälsovårdsrum. Till skolhälsovårdarens grunduppgifter hör att träffa alla elever i samband med hälsogranskningen. En omfattande hälsogranskning görs tillsammans med skolläkaren i årskurs 1 och 5. Vårdnadshavarna inbjuds till samtliga hälsogranskningar.

Skolkurator Therese Hahn besöker skolan i regel varje måndag och onsdag. Hon tar emot eleverna i kuratorsrummet. Skolpsykolog Mia Böling besöker skolan vid behov.

Vår handlingsplan mot mobbning följer till stora drag KiVa skola- programmets innehåll. Skolans anti-mobbningsteam bildar ett KiVa-team som utreder mobbningsfall.