Rådet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområde och uppgifter för rådet för personer med funktionsnedsättning

Uppgifterna för rådet för personer med funktionsnedsättning anges i 28 § kommunallagen.

Rådet för personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras
välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service de behöver.

Rådet för personer med funktionsnedsättning organ ska medverka till att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen, handikapporganisationerna och de funktionshindrade.

Rådet för personer med funktionsnedsättning ska för att uppfylla dessa uppgifter

  1. främja och utveckla samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna genom en aktiv dialog med olika kommunala organ
  2. främja jämlikt deltagande i samhällets olika verksamheter för personer med funktionsnedsättning och verka för att dessa har jämlik tillgång till kommunal service
  3. följa med behoven för personer med funktionsnedsättning och ta initiativ och göra framställningar samt ge utlåtanden i ärenden som är av betydelse för levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning såsom planering och användning av kommunala byggnader samt markanvändningsplanering
  4. bevaka att viktiga frågor för personer med funktionsnedsättning beaktas i alla organs verksamhet och att rådets sakkunskap förmedlas till dessa organ.