Hushållsvatten

Ett av våra viktigaste livsmedel är vatten. Ett gott hushållsvatten är ofarligt för hälsan, har god smak, är klart och färglöst samt lämpligt för sitt ändamål. Hushållsvattnet övervakas genom regelbunden provtagning, vilket garanterar att den enskilde konsumenten som är ansluten till allmänt vattenledningsnät har ett dricksvatten av god kvalitet.

För hushållsvattnets kvalitet har uppställts såväl kvalitetskrav med tanke på hälsan som kvalitetsrekommendationer. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 definierar kvalitetskraven och övervakningsbehoven för hushållsvatten.
Hälsoskyddslagens 16 § definierar hushållsvattnet på följande sätt:

  • allt vatten som är avsett för dryck, för matlagning eller för andra hushållsändamål, oavsett om vattnet tillhandahålls genom ett distributionsnät, från tankbil eller tankbåt, i flaskor eller i cisterner eller om vattnet tas med vattenanvändarens egna anordningar
  • som används i en livsmedelslokal enligt livsmedelslagen för tillverkning, bearbetning eller förvaring av livsmedel eller utsläppande av livsmedel på marknaden.


Som hushållsvatten betraktas inte naturligt mineralvatten eller vatten som används som medicinska syften och inte heller vatten som används uteslutande för klädtvätt eller städning, för att tvätta sig med, för sanitetsändamål eller för andra motsvarande ändamål.

De små enheternas kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten definieras i social- och hälsovårdsministeriets förordning 401/2001. Förordningen gäller för anläggningar som levererar hushållsvatten mindre än 10 m3 per dag eller för mindre än 50 personers behov.