Behandling av personuppgifter

I Korsholms kommun är dataskyddet en viktig och prioriterad del i den verksamhet som kommunen utför som offentlig myndighet. Alla anställda inom kommunen är medvetna om dataskyddets betydelse, offentlighetslagen och har med arbetsavtal ingått tystnadsplikt.

De register över personuppgiftsbehandlingar som kommunen hanterar behövs för produktionen av de tjänster som kommunen erbjuder, handhar och ansvarar för. Varje personuppgiftsbehandling som kommunen utför innehåller endast sådana uppgifter som är absolut nödvändiga för ett specifikt ändamål. Registren innehåller främst personuppgifter som namn, personsignum, adress, telefonnummer och elektroniska adresser.

Kommunen behandlar personuppgifter enbart för särskilda på förhand bestämda ändamål, personuppgifter samlas inte in i onödan. Personuppgifter kan lämnas ut till andra myndigheter när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Kommunens rättsliga grund för behandlingen av personuppgifter grundar sig för de mesta på myndighetsutövning, rättslig förpliktelse eller avtal. Utförligare information om hur personuppgifter behandlas finns i kommunens dataskyddsbeskrivningar.

Kommunen utför ingen profilering av kunder på basis av de insamlade personuppgifterna.

Personuppgifter lämnas aldrig ut till kommersiella aktörer utan den registrerades samtycke.

Den registrerades rättigheter

I dataskyddsförordningens 12-23 artikel bestäms om den registrerades rättigheter.

Begäran om granskning och rättelse av uppgifter ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Begäran går inte att göra per telefon. Före uppgifterna ges kommer personens identitet att kontrolleras.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud

Kommunen har utsett personuppgiftsansvariga, deras företrädare samt 15 dataskyddsombud som var och en bevakar specifika ansvarsområden och aktivt följer med att förordningen efterlevs i organisationen. Information om sektorernas personuppgiftsbehandlingar finns dokumenterade hos respektive personuppgiftsansvarig. Kommunens personuppgiftsansvariga är:

  • Kommunstyrelsen
  • Samhällsbyggnadsutskottet
  • Byggnadsnämnden
  • Västkustens tillsynsnämnd
  • Bildningsutskottet
  • Välfärdsutskottet

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Frågor kring kommunens hantering av personuppgiftsbehandlingar riktas till kommunens dataskyddsgrupp via e-post, dataskydd@korsholm.fi.

Kommunstyrelsens dataskyddsombud och kontaktperson till andra myndigheter är registrator Iita-Mari Hellberg, iita-mari.hellberg@korsholm.fi.