Koncepttävling för Kvevlanders område i Kvevlax

Kvevlanders illustrationsbild

Ett enhetligt, arkitektoniskt och funktionellt område för handel och service med ett serviceutbud som svarar mot behoven i en växande del av landet och som ska anpassas till den bebyggda kulturmiljön i närområdet.

Kvevlanders område ligger i direkt anslutning till riksväg 8, som är huvudled norrifrån till och från Vasa. Här passerar dagligen både arbetspendlare, lokalbefolkning, yrkestrafikanter, kollektivtrafik och turister.

På det aktuella området har tidigare funnits ett jordbruksdriftcentrum, där det inte har förekommit någon verksamhet på många år. Ett äldre bostadshus samt övriga till jordbruksverksamheten hörande byggnader har rivits under 2022–2023.

Kommunens målsättning är att skapa ett enhetligt, arkitektoniskt och funktionellt område för handel och service som ska anpassas väl till den bebyggda kulturmiljön i närområdet. Området ska vidareutvecklas och stödja den service som redan i dagsläget finns i Kvevlax. Området har ett centralt läge i byn, och dess goda synlighet och trafikförbindelser lämpar sig väl för den tilltänkta markanvändningen. Kommunen arbetar aktivt för att den tilltänkta planskilda korsningen med omkringliggande trafikarrangemang ska förverkligas så snart som möjligt.

Tidtabell:

Skede 1: 28.2.2024 – 15.5.2024, tid att lämna tävlingsbidrag.
Skede 2: Diskussioner med högst 5 av de intressantaste bidragen 1.6.2024 – 15.9.2024.

Detta är första fasen och därmed önskas tävlingsbidrag som beskriver hur tävlingsdeltagaren planerar att utveckla Kvevlanders område i Kvevlax. På basen av inlämnade tävlingsbidrag väljs de bästa ut för vidare diskussioner på mer detaljerad nivå om tekniskt, ekonomiskt och annat praktiskt förverkligande. Efter följande skede får de utvalda koncepten förtur att inleda förhandlingar gällande tomterna på Kvevlanderska området.

Tävlingsbidrag kan inlämnas fram till den 15.05.2024 klockan 16.00
elektroniskt eller till adressen

Korsholms kommun
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Märk kuvertet ”KVEVLANDERS”

PÅ FRÅGOR SVARAR: Skriftliga frågor kan ställas senast 25.3.2024 kl. 16.00 till utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala, mikael.alaviitala@korsholm.fi. Svar på frågorna kommer att publiceras 29.3.2024 på www.korsholm.fi.

Inkomna frågor

1. Hur beräknas den planerade använda byggrätten, i förhållande till hela området eller per enskild tomt?

2. Får man lämna in ett förslag för endast en tomt?

Svar

Man får lämna in ett tävlingsbidrag gällande endast en tomt. Ju mer av tomtens byggrätt som används dess mer poäng får man. Om man har ett tävlingsbidrag som innefattar flera tomter ska även då så mycket som möjligt av den sammanlagda byggrätten användas.

Bilagor

Koncepttävling för Kvevlanders område i Kvevlax

Översiktskartor

Planförslaget till detaljplan för Kvevlanders

Illustrationsbilder för området

Flygbilder över området