Natur och miljö

Korsholms natur är mångfaldig med skärgård, hav och fastland. Av markarealen är 61 procent skog och 17 procent åkermark. I kommunen finns 1 600 kilometer strand. Korsholms kommun underhåller cirka 50 hektar grönområden och 800 hektar skog. Korsholm är den kommun i Österbotten som enligt Skogscentralen har störst beskogningspotential. Kommunen har med andra ord mark som lämpar sig för trädplantering och därmed också för kolsänkor.

Karta med olika gröna färger som visar Natura 200-områden och Naturskyddsområden i orsholm. Kartta, jossa erivärisiä vihreitä alueita jotka osoittavat Mustasaaren Natura-2000 alueet ja luonnonsuojelualueet.
Natura 2000-områden (källa Finlands miljöcentral) och naturskyddsområden (källa: Forststyrelsen) i Korsholm.

Bekanta dig med naturskyddsområdena via SYKE:s karttjänst

I tjänsten kan du välja Ympäristö och vilka naturskyddsområden du vill bekanta dig med.

Biologisk mångfald beaktas i all planering

Genom att planera flera parker, gräsmattor och öppna fält kan man påverka klimatutsläppen. I Korsholm beaktas den biologiska mångfalden i kulturlandskapet i samband med pågående och kommande områdesplaneringar. Vid uppgörandet av detaljplaner utreds förutsättningarna för att anlägga blomsterängar och annan växtlighet som skapar goda förutsättningar för biologisk  mångfald.

Allmänna områden så som grönområden och parker kan bli föremål för kulturlandskap med biologisk  mångfald. I samband med anläggandet av rekreationsområdet Äppeldalen–Hästhagen i Smedsby kommer en blomsteräng samt insektshotell att verkställas. Erfarenheterna och responsen som kommunen kommer att få av rekreationsområdet Äppeldalen–Hästhagen jämte blomsteräng och insektshotell, ger bra grund för beslut om att utvidga verksamheten.