Ansökan om godkännande av livsmedelslokal

Livsmedelslokaler där det hanteras livsmedel av animaliskt ursprung före detaljhandeln ska vara godkända av tillsynsmyndigheten innan de tas i bruk.

En ansökan om godkännande av en livsmedelslokal ska lämnas in i god tid före en ny lokal tas i bruk. Ansökan lämnas till närmaste verksamhetspunkt inom Västkustens miljöenhet. Om du planerar verksamhet som kräver godkännande av lokalen eller en väsentlig ändring av verksamheten i en redan godkänd livsmedelslokal ska du ta kontakt med livsmedelstillsynen i planeringsskedet. Verksamheten eller väsentliga ändringar i befintlig verksamheten får inte inledas före den är godkänd av tillsynsmyndigheten.

Tillsynens avgiftsbelagda beslut om godkännande tas på basen av ansökan och inspektion av lokalen.

Tillsynsmyndigheten ska avgöra ärendet inom 60 dygn efter det att ärendet blev anhängigt om inte ärendets omfattning, brister i ansökan eller annan särskild orsak förutsätter en längre handläggningstid. Livsmedelsverket ger ett godkännandenummer till livsmedelslokaler som godkänns.

Ansökningsblankett fås från närmaste verksamhetspunkt inom Västkustens miljöenhet.