Miljöhälsovårdens tillsynsplan och taxa

Livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen kräver att kommunen utövar en planmässig och högklassig tillsynsverksamhet.

I tillsynsplanen beaktar man den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen samt det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskydd. Det riksomfattande tillsynsprogrammet innehåller ett program för riksomfattande livsmedelstillsyn samt tillsynsprogram för hälsoskyddslagen och tobakslagen. Innehållet i den kommunala tillsynsplanen bestäms i en förordning av statsrådet.

Tillsynsplanen innehåller hälsoskyddets lagstadgade uppgifter, mål samt eventuella tyngdpunktsområden och prioriteringsanvisningar. I tillsynsplanen ingår en plan för den avgiftsbelagda tillsynen och provtagningen.

I tillsynsplanen ges en bedömning av behovet av personalresurser, uttryckt i årsverken, som behövs för de planenliga kontrollerna.

Västkustens miljöenhet har en tillsynsplan för miljöhälsovården för åren 2020–2024. Planen har godkänts av Västkustens tillsynsnämnd den 29.11.2023 § 44.

Miljöhälsovårdens avgiftstaxa

Enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen skall kommunen ta ut avgifter av verksamhetsutövare för kontroller, provtagning och undersökningar. Avgifterna tas enligt den tillsynsplan som tillsynsnämnden godkänt. Också godkännande av objekt, handläggningar av anmälningar och tillsyn som gäller underlåtenhet att iaktta bestämmelser är avgiftsbelagda.

Avgifterna för tillsynen får högst motsvara kostnaden för producerandet av tjänsten och utgör därmed ett självkostnadspris. Timkostnaderna för tillsynspersonalen har beräknats till 55 euro.

Taxan för miljöhälsovården har godkänts 16.2.2022, § 6, av Västkustens tillsynsnämnd och gäller från och med 2.5.2022.