Samarbete med Hem och skola-föreningen

Hem & Skola vid Kvevlax Lärcenter  jobbar för att ge barnen en god uppväxtmiljö och skolvardag via behovsbaserad verksamhet och bidrag. Föreningen verkar bland annat för att främja samarbetet mellan barnens vårdnadshavare och skolan/förskolan, stärka kontakten familjerna emellan och för att skapa en aktiv och trygg skolvardag för barnen. Föreningen är även en företrädare för föräldraopinionen i skolfrågor.

Insamlade medel kommer eleverna till godo i form av riktade donationer och aktiviteter. Vi stöder skolans och förskolans kringverksamhet t.ex genom att köpa rastleksaker och utrustning, ordnar regelbundet evenemang, bjuder på bakverk under speciella dagar samt kanaliserar intäkter t.ex. till sexornas resa till stafettkarnevalen. Vissa år sponsorerar vi teaterbesök och kulturella evenemang, ordnar disco, idrottsaktiviteter, simhallsbesök, familjedagar och dylikt.  Jul- och vårgåvor till personalen köps varje år.

Verksamheten och styrelsen 2022-2023 presenteras på föreningens Facebook grupp och kan nås via klc.hemochskola@gmail.com. 

Genom medlemsavgiften på 10 euro per famlj bidrar våra medlemmar till en bred och elevfokuserad verksamhet. Medlemsavgiften kan betalas till vårt konto på Kvevlax Sparbank: FI9649580010131625.