Anhållan om befrielse från allmänt avlopp

En fastighet som finns inom området för allmänt avlopp kan anhålla om befrielse från anslutningsskyldighet till allmänt avlopp enligt § 11 Lag om vattentjänster (119/2001) till Västkustens miljösektion. Kriterierna för befrielse från anslutningsskyldigheten är enligt § 11:

  1. anslutningen till ledningsnätet blir oskälig för fastighetens ägare eller innehavare med beaktande av kostnaderna för byggande av fastighetens vatten- och avloppsanordningar, kostnaderna för anslutningen, det obetydliga behovet av vattentjänstverkets tjänster eller någon annan motsvarande särskild orsak, och
  2. befrielsen inte riskerar en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av vattentjänsterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde.

Blanketten ”Anhållan om befrielse från anslutning till avloppsnätet” inlämnas tillsammans med en situationsplan samt eventuellt övriga utredningar som kan påverka miljösektionens beslut i ärendet.