Rutiner, trivsel och regler

Ordningsregler
Korsholms kommun årskurserna 1-6

Syftet med ordningsreglerna är att alla elever ska känna sig trygga i skolan samt behandlas på ett
jämlikt sätt. Ordningsreglerna gäller under lektioner, raster och verksamhet som är godkänd i skolans
läsårsplan, t.ex. utfärder och tävlingar. Ordningsreglerna gäller också då eleverna är på skolans område
innan den första lektionen börjar och efter den sista lektionen slutat.

Elevernas rättigheter och skyldigheter
Eleverna har rätt till en avgiftsfri grundläggande utbildning och till en trygg studiemiljö. Eleverna ska
enligt lag behandlas lika och jämlikt oberoende av t.ex. religion, språk, kön, kultur, sexualitet eller
hälsotillstånd.

Eleven är skyldig att delta i undervisningen tills läroplikten är genomförd.

 • Jag bidrar till att skapa en trygg studiemiljö för alla.
 • Jag ger alla arbetsro.
 • Jag mobbar inte eller behandlar andra kränkande.
 • Jag tar hand om min egen, andras och skolans egendom.
 • Jag deltar i skolundervisningen om jag inte har fått tillstånd till frånvaro.
 • Jag kommer i tid till lektionen.
 • Jag följer instruktioner och överenskomna regler.
 • Jag behandlar andra elever och skolans personal med respekt.
 • Jag håller mig innanför skolans område under dagen om jag inte
  fått tillstånd att lämna det.
 • Jag fuskar, plagierar eller ljuger inte.
 • Jag använder inte elektroniska apparater så de stör undervisningen.
  Mobiltelefonen bör vara på ljudlöst läge och på anvisad plats under lektion,
  med undantag om läraren gett instruktioner om annat.
 • Jag tar inte med mig förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan.
 • Jag skräpar inte ner eller förstör.

När det gäller rätt att granska elevers saker eller omhänderta följs 36 § mom d-g i Lagen om
grundläggande utbildning.

Skolans rektor och lärare är också skyldiga att meddela om trakasserier, mobbning, våld som skett
i skolan eller under skolvägen och som kommit till hens kännedom till vårdnadshavare för den elev som
gjort sig skyldig till detta och för den elev som utsatts för detta.

Ordningsreglerna är godkända i Svenska förskole- och utbildningssektionen. Eleverna har deltagit i
arbetet med ordningsreglerna och/eller trivselregler.

De disciplinära åtgärder som följer när ordningsreglerna bryts beskrivs i planen för disciplinära åtgärder.
Skolan informerar årligen elever och vårdnadshavare om skolans ordningsregler samt om disciplinära
åtgärder. Till ordningsreglerna bifogas också information om kriterier för bedömning av uppförande.