Förslag på insatser

Förslagen anpassar enligt stadier och behov.

Pedagogiska lösningar (3 stegs stöd)

 • Placering i klassen
 • Hjälp med läxläsning
 • Rätt mängd läxor
 • Stödundervisning, specialundervisning
 • Flexibla undervisningsgrupper
 • Flexibelt undervisningsmaterial
 • Andra individuella lösningar t.ex. inom de ämnen som skapar oro och ångest
 • Tillrättalagd inlärningsmiljö
 • Handledning
 • Individuella provsituationer

Individuella insatser

 • Tänk på hur eleven bemöts då hen kommer tillbaka. Bemötandet är viktigt för elevens skolnärvaro i framtiden
 • Även vid små framsteg skall positiv feedback ges till elever och vårdnadshavare
 • Reda ut eventuella konflikter
 • Hur ser relationen ut mellan läraren och eleven
 • Skolgångsbiträde eller annan utsedd stödperson i skolan
 • Skolans KiVa-team/antimobbningsteam utreder mobbning
 • Kontakt med eleven via SMS, WhatsApp, Wilma etc
 • Kontakt med vårdnadshavare angående oron
 • Expertgruppsmöte vid behov
 • Skolpsykolog
 • Skolkurator
 • Kartläggning för att utreda elevens syn på sin livs- och skolsituation, görs av någon inom elevhälsan
 • Hälsosamtal hos skolhälsovården om eleven t.ex. har mycket sjukfrånvaro. Diskussion om den egna hälsan och levnadsvanor

Samarbete med nätverket kring barn och unga

 • Andra viktiga vuxna som kan stödja barnet
 • Ungdomsarbetare vid Ziti
 • Uppsökande verksamhet för unga över 15 år. Uppsökarna kan genom diskussion försöka motivera till att eleven är närvarande i andra stadiet.
 • Skolcoach (Korsholms högstadium och Keskuskoulu)
 • Kommunens eller församlingens familjerådgivning för att få stöd i t.ex. föräldraskapet och hemsituationen
 • Stödperson eller stödfamilj (SVL §28)(via socialen)
 • Familjearbete (SVL §18) för att stödja föräldraskap (via socialen)
 • Hemservice för barnfamiljer (SVL §19) p.ga. sjukdom, skada etc. (via hemserviceledaren i Solf 06-344 0588)
 • Polikliniker och avdelningar för barn- och ungdomspsykiatri
 • Anställda inom missbrukarvården

Insatserna dokumenteras vid behov i en undervisningsplan (inte IP)