Kartbidrag

Välfärdsutskottet kan bevilja bidrag för nyproduktion eller väsentlig uppdatering av orienteringskartor åt förening med orienteringsverksamhet. Kartbidraget söks när kartan är klar. Bidragets storlek av förverkligade kostnader är max 50 procent.

Kartbidrag kan söka kontinuerligt under året, dock senast inom november månad det år kartan färdigställs.

Beslut om kartbidrag verkställs av fritidschefen och delges välfärdsutskottet.

Målgrupp

Föreningar med orienteringsverksamhet.

Ändamål för vilka bidrag kan sökas

Nyproduktion eller väsentlig uppdatering av befintliga orienteringskartor.

Ansökan

Fritt formulerad ansökan.

Bilagor

  • Redovisning över faktiska kostnader för hela projektet (utgifter och inkomster).
  • Kopior på kvitton. Kan även vara datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens arkiveringskod syns eller en kopia av kontoutdraget.