Världsnaturarvet Kvarkens skärgård

Ett världsarv är en kultur- eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet att bevara det. Världsarven utses av FN-organet UNESCO. Kvarken upptogs år 2006 på Unescos världsarvslista som en del av världsnaturarvet High Coast/Kvarken Archipelago. Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige är varandras geologiska motsvarigheter.

Kvarkens steniga skärgård är ett unikt landskap som har formats av istiden och påverkas av den pågående landhöjningen. Jordskorpan trycktes ner av inlandsisen, på sin höjd t.o.m. en kilometer. För cirka 10 000 år sedan då inlandsisen började smälta, framträdde en låglänt moränskärgård som isen och smältvattnet format. När isen drog sig tillbaka formades Kvarkens speciella årsmoränformationer, som påminner om ett tvättbräde. Dessa moränformationer kallas De Geer-moräner.

Det äldsta naturskyddsområdet i Korsholm är Valsörarna-Björkögrunden som Björköby skifteslag fredade år 1934. Efter det har området på initiativ av skifteslaget utvidgats. Den senaste utvidgningen och ändringen av fredningsbestämmelserna gjordes år 1977. Området ingår i Natura 2000 och är även en del av Kvarkens världsarv. Hela området omfattar 17200 ha vatten och 600 ha land. På öarna råder ett allmänt landstigningsförbud och vistelse närmare stranden än 100 m är förbjuden från den 1 maj till den 31 juli med undantag av angivna platser. Ändamålet med fredningen är att bevara detta representativa och enhetliga skärgårdsområde så mångsidigt och ursprungligt som möjligt.


Se även

Höga Kustens och Kvarkens skärgårds gemensamma webbportal. 
Kvarken.fi
Världsarvsporten
Upplev Kvarken
Kvarken och UNESCO
Terranova