Närpes å

Närpes stad, Jurva kommun, Oy Metsä-Botnia Ab och Västra Finlands miljöcentral undertecknade i maj 1999 en deklaration beträffande stödåtgärder för Närpes å.

Man har bildat en styrgrupp, en arbetsgrupp och tre temagrupper för respektive Jord- och skogsbruk, Rekreation och Vatten och fiske. Arbetet görs i form av olika projekt bl.a. om skyddszoner, markbunden försurning samt utformning av broschyrer och byggande av naturstigar.

Med anledning av att samarbetet pågått 10 år hölls i Jurva ett seminarium 2009, där man kom överens om att förnya deklarationen. Samarbetsparterna har ändrats så att de nu består av städerna Närpes, Kaskö, Kurikka samt M-real Oyj Kasköfabriken och Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral. Man vill:

  • utveckla åns möjligheter som rekreationsområde och för bosättning, 
  • tillföra ny kunskap om ån och genomföra forskningsprojekt,
  • genomföra åtgärdsprogrammet för Närpes å, minska belastningen och förbättra vattenkvaliteten,
  • möjliggöra fiskens uppstigning i ån och genomföra restaureringar,
  • delta i genomförandet av översvämningsdirektivet och hålla åkermarkerna torra och i odling,
  • öka rekreationsvärdet och stimulera turismaktiviteten,
  • öka den allmänna miljömedvetenheten.