Begäran om omprövning

En kommunmedlem eller part, som är missnöjd med ett beslut som har fattats av andra kommunala myndigheter än fullmäktige, har rätt att skriftligt yrka på rättelse. Begäran om omprövning görs hos det organ som har fattat beslutet. Begäran om omprövning kan göras om den ändringssökande anser att beslutet har tillkommit på ett olagligt sätt (laglighetsgrund) eller om den ändringssökande anser att ett beslut är oändamålsenligt (ändamålsenlighetsgrund). 

Ändring i beslutet får inte sökas direkt genom besvär, utan begäran om omprövning är ett obligatoriskt inledande skede till kommunalbesvär. Rättelse får inte yrkas i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. En begäran om omprövning skall behandlas utan dröjsmål.

Begäran om omprövning får göras av en part, d.v.s. den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Även kommunmedlemmar kan begära omprövning. 

Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom har sänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt delgivningsintyg. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.