Frånvaro

Om en elev är sjuk eller av någon annan orsak frånvarande skall skolan alltid meddelas.

Om det är en planerad frånvaro kan klassläraren muntligen lova upp till tre dagar. 3-5 dagar beviljar klassläraren på en skriftlig anhållan av vårdnadshavaren. För längre frånvaro krävs rektors tillstånd och skriftlig anhållan. Anhållan om ledighet kan fyllas i på Wilma under ansökningar och beslut eller så kan eleven få en blankett från skolan.