Elevbedömning

Enligt lagen och förordningen om grundläggande utbildning har bedömningen av elevens lärande två syften som stödjer varandra. Syftet med bedömningen är att:

• handleda och sporra eleven i studierna och att utveckla elevens förutsättningar för självvärdering (formativ bedömning).

• definiera i vilken mån eleven har uppnått målen som ställts upp för läroämnena (summativ bedömning).

Bedömningen i den grundläggande utbildningen fokuserar på lärandet, kunnandet, arbetet och uppförandet. Handledningen och sporrandet i studierna och utvecklingen av elevens färdigheter för självvärdering genomförs med hjälp av formativ bedömning. I vilken mån eleven har uppnått de mål som ställts upp för de olika läroämnena ska bedömas summativt.

Lärandesamtal

Lärandesamtal görs med elev, vårdnadshavare och lärare. Tidpunkten definieras skolvis men ska ske under tidsperioden oktober – februari. Kommunen har gemensamma mallar för lärandesamtalet.

Lärandesamtalen hålls en gång per läsår (minst 20 minuter) och omfattar i åk 1-6:

• elevens lärandeprocess och arbetsvanor

• kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena och uppförande – kopplat till målen i läroplanen

• förslag på hur lärandet kan utvecklas och eleven kan förbättra sin prestation

• information från elevens självbedömning

Fokusområden

• framsteg i förmåga att arbeta och färdighet att lära sig

• framsteg i läroämnena

• eleven och vårdnadshavaren ska få en mångsidig bild av elevens skolgång och lärande

Lärandesamtal i åk 7-9 fokuserar på elevens lärande samt skolgången som helhet.

Länk till kapitlet om bedömning i läroplan: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/opetussuunnitelma/767830/tiedot/tiedot