Undantag från avloppsbehandlingskraven på strandområden och grundvattenområden

Miljömyndigheten kan bevilja tillstånd för att avvika från avloppsreningskraven och tillstånd kan ges för högst fem år i sänder. Möjligheten att ansöka om undantag gäller fastigheter som finns 100 meter från ett vattendrag eller från havet eller på ett grundvattenområde som används eller är lämpligt för vattenförsörjningen. Fastighetens nuvarande avloppssystem ska också vara byggt eller bygglov beviljat innan år 2004.

Undantag från reningskraven fås automatiskt för:

  • Fastighetsägare som är födda före 9.3.1943. (Gäller inte fritidshus)
  • Fastigheter där det endast uppstår obetydliga avloppsvattenmängder. Om det på fastigheten används buret vatten och torrtoalett så räknas avloppsvattenmängderna som obetydliga.

Med ansökan kan följande få tillstånd att avvika från behandlingskraven:

  • Fastighetsägare som får oskäliga kostnader för att åtgärda avloppssystemet. Oskäligheten kan t.ex. bero på fastighetsägarnas höga ålder eller svåra livssituation.
  • Fastigheter där det endast uppstår ringa avloppsvattenmängder.
  • Fastigheter som inom kort tid kommer att få kommunalt avlopp.

Miljömyndigheten kan ge tillstånd till avvikelse för högst fem år i sänder.


Blanketter