Lagring av stallgödsel

”Nitratförordningen”; statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) reglerar spridning av nitrat från jordbruket till vattendrag. Förordningen innehåller bestämmelser om minimistorleken på gödselstaden, tidpunkten för lagring och spridning av stallgödsel och gödselfabrikat av stallgödsel samt placering av stackar. Nya krav trädde ikraft 1.4.2015.

Anmälan om lagring av gödsel i stack ska göras skriftligen 14 dygn innan lagringen påbörjas till Västkustens miljöenhet i Korsholm, Kristinestad eller Närpes. En karta över basskiftet och där platsen för stacken märkts ut bör fogas till anmälan.

På en gård för produktionsdjur där mängden gödsel/år överstiger 25 m3 ska det finnas en lagringsplats för gödsel. Gödselstaden ska vara så stor att den rymmer gödsel som motsvarar ett behov på 12 månaders lagring, se tabell 1 i förordningen. Om det ansamlas högst 25 m3 torrgödsel om året som ska lagras eller om högst 25 m3 torrgödsel åt gången lagras på gården får gödseln i stället för i en gödselstad lagras på ett tätt flak eller ett motsvarande underlag som står under tak eller som täcks med en presenning.

Verksamhetsutövaren ska årligen föra bok över gödslingen. I bokföringen ska det finnas uppgifter om mängden stallgödsel, organiska gödselfabrikat och kvävegödsel som använts samt deras innehåll av lösligt kväve och totalkvävet, skördenivåer och tidpunkter för spridning av gödsel.

På gårdar kan torrgödsel med en torrsubstans på minst 30 procent lagras i stack, på grund av arbetstekniska eller hygieniska skäl. Stacken kan under spridningstiden 1.4–31.10 förvaras på åkern i högst fyra veckor utan anmälning. Lagring i stack får inte medföra risk för förorening av vatten.

Placering av stack:

  • En gödselstack får inte anläggas på ett grundvattenområde eller på mark som översvämmas.
  • Avståndet till ett vattendrag, ett utfallsdike eller en brunn för hushållsvatten ska vara minst 100 meter och avståndet till ett dike ska vara minst 5 meter.
  • På en plats som en stack tidigare har funnits får man först efter två mellanår placera en ny stack.

Anläggandet av stack:

  • Ett lager på minst 20 cm av vätskebindande material ska bredas ut som botten till stacken.
  • Snö ska avlägsnas från stackens placeringsplats och underlaget ska formas så att vätska från stacken inte rinner ut i miljön.
  • Stacken ska täckas med en tät presenning.

Tidpunkt för och arbetssätt vid spridning av gödsel:

  • Gödseln från stacken ska spridas ut inom högst ett år från det att stacken anlagts.
  • Stallgödsel som spridits ut på åkern ska bearbetas in i jorden inom ett dygn från spridningen, med undantag för spridning över växtbeståndet med slangspridare eller genom bredspridning.
  • Det är förbjudet att gödsla närmare än 5 meter från ett vattendrag. På den följande 5 meters zonen (10–5 m) från vattendraget är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om inte åkern bearbetas inom ett dygn från spridningen.
  • Gödselmedel får inte spridas på snötäckt, frusen eller vattenmättad mark.

Gödsel får inte spridas på åkern från ingången av november till utgången av mars. Undantag från förbudet kan ges till utgången av november när gödselspridningen inte kunnat utföras under hösten på grund av exceptionella väderleksförhållanden. Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas situationer när en åker på grund av långvariga regn och liten avdunstning varit så våt så att gödselspridningen inte kunnat utföras innan utgången av oktober. Anmälan om undantag för spridning av gödsel i november ska göras senast 31.10 till miljövårdsmyndigheten.


Anvisningar och guider för jordbrukarna