Äldrerådet

Verksamhetsområde och uppgifter för äldrerådet

Uppgifterna för äldrerådet anges i 27 § kommunallagen.

Äldrerådet ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service den äldre befolkningen behöver.

Äldrerådet ska medverka till att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen, pensionärsorganisationerna och den äldre befolkningen.

Äldrerådet ska för att uppfylla dessa uppgifter

  1. främja och utveckla samarbetet mellan kommunen och den äldre befolkningen genom en aktiv dialog med olika kommunala organ
  2. främja den äldre befolkningens jämlika deltagande i samhällets olika verksamheter och verka för att den äldre befolkningen har jämlik tillgång till kommunal service
  3. följa med den äldre befolkningens behov och ta initiativ och göra framställningar samt ge utlåtanden i ärenden som är av betydelse för den äldre befolkningens levnadsförhållanden
  4. bevaka att viktiga frågor för den äldre befolkningen beaktas i alla organs verksamhet och att äldrerådets sakkunskap förmedlas till dessa organ