Bindningar

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare som innehar ansvarsfulla positioner ska enligt nya kommunallagen (410/2015) lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt förtroendeuppdrag eller sin uppgift.

Den nya bestämmelsen i kommunallagen tillämpas från och med början av juni 2017 då nya kommunfullmäktige inleder sitt arbete. Syftet med bestämmelserna är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande och på förhand förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras.

Redogörelsen för bindningarna slopar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Jäv avgörs fall för fall enligt föreskrifterna i kommunallagen och förvaltningslagen.

Vad är en bindning?

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. 

Vem ska anmäla bindningar?

Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är:

 • kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
 • ordföranden och vice ordförandena i kommunfullmäktige
 • ordföranden och vice ordförande i nämnderna
 • ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
 • ledamöterna i kommunstyrelsens sektioner samt ersättarna
 • ledamöter i sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
 • ordföranden och vice ordförande i övriga nämnders sektioner

Tjänstemän som är skyldiga att lämna en redogörelse är:

 • kommundirektören
 • föredragande i kommunstyrelsen och nämnder
 • föredragande i sektioner som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
 • föredragande i övriga nämnders sektioner

Kommunförbundets rekommendation: Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Förtroendevaldas bindningar

Ledande tjänsteinnehavares bindningar