Områden utanför allmänt avlopp

De områden som finns utanför verksamhetsområdet för allmänt avlopp omfattas av Miljöskyddslagen (527/2014) samt Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017). Förändringarna i lagstiftningen och den nya förordningen trädde i kraft 3.4.2017.

För fastigheter som ligger på strandområden vid vattendrag eller hav samt på grundvattenområden ska avloppssystemet vara i skick senast 31.10.2019. Riktgivande karta på områden inom 100 meter från vattendrag. På övriga områden ska avloppet förnyas i samband med större renoveringar, t.ex. då man sätter in en vattenklosett eller gör sådana ändringar som gäller vatten- och avloppsanläggningar så att systemet förnyas eller repareras i dess helhet. Behovet av att förnya avloppssystemet i samband med en renovering ses alltid över från fall till fall. Åtgärder på avloppssystemet kräver tillstånd av kommunens byggnadstillsyn i form av åtgärdstillstånd eller bygglov. För nybyggen gäller fortsättningsvis att man direkt ska anlägga ett avloppssystem som uppfyller lagkraven.

Kommunen kan beakta de lokala förhållandena och, om dessa så förutsätter, utfärda striktare föreskrifter. Västkustens miljöenhet har gjort upp miljöskyddsföreskrifter och dem hittar du här. I dem finns bl.a. information om kraven på känsliga områden för förorening och minimiskyddsavstånden för placering av reningsanordning och utloppsplats för avlopp.

Skyldigheterna att förnya sitt avloppssystem gäller inte då:

  • Det inte finns rinnande vatten på fastigheten och endast torrtoalett eller utedass, såvida det inte finns risk för föroreningar.
  • Fastigheten ansluts till kommunalt avloppsvattennät eller fastigheten redan har ett system som uppfyller lagkraven.
  • Alla stadigvarande bosatta innehavare av fastigheten är födda före 9.3.1943.

En utredning om det befintliga avloppsvattensystemet ska ändå alltid finnas på varje fastighet. Det räcker med en enkel utredning som visar vad för slags avloppsvatten som uppkommer på fastigheten, hur det behandlas och var det släpps ut. Om man så önskar kan man använda blanketten som gjorts av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland. Den ifyllda utredningen ska sparas på fastigheten och vid behov kunna visas upp för t.ex. myndigheter.

Fastighetsvisa behandlingssystem för avloppsvatten

Det finns flera olika alternativ för behandlingen av avloppsvattnet och för att vara säker på att du får ett system som passar just din egen fastighet och ditt behov bör du kontakta en bra avloppsplanerare. Genom en god planering får man förutsättningar till ett kvalitativt byggande, ett fungerande avloppssystem samt skötsel- och underhållsanvisningar som är anpassade till fastigheten. Den som utarbetar en plan skall ha för planeringsuppgiften lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet med tanke på uppgiftens svårighetsgrad.

Huvudgrupperna av de olika system som finns är främst:

  • Slamavskiljare och markbädd med effektiverad fosforrening eller infiltrering för allt avloppsvatten
  • Olika typer av minireningsverk
  • Torrtoalett eller sluten tank för toalettvatten samt slamavskiljare med markbädd eller infiltrering för gråvatten
  • Sluten tank för allt avloppsvatten

Skötsel och användning

Ett eget avloppsreningssystem kräver ett visst underhåll för att fungera optimalt. Det lönar sig därför att tänka igenom vilken typ av reningssystem man kan tänka sig att sköta även om 10 år. T.ex. slamavskiljarna för en markbädd ska tömmas regelbundet (minst 1 gång/år) och ett minireningsverk bör ses efter ungefär en gång i veckan.