Anmälan om en åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område

Om du planerar en åtgärd på ett område som finns inom ett Natura 2000-område eller i dess närhet ska en anmälan skickas till närings-, trafik- och miljöcentralen. Blankett för anmälan om en åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område hittar du på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Blanketten kan även fås från miljöenhetens avdelning i Korsholm, Närpes eller Kristinestad. Det är förbjudet att i betydande grad försämra de naturvärden som utgör grunden för skydd av ett område som hör till nätverket Natura 2000. Dessa naturvärden är antingen vissa arter och deras livsmiljöer eller naturtyper.

Syftet med anmälan är att NTM-centralen vid behov ska kunna se till att den som ansvarar för åtgärden genomför den på ett sätt som inte skadar naturvärdena.