Koncernsektionen

Koncernsektionens uppgifter

Koncernsektionen bistår kommunstyrelsen i frågor som berör kommunens ekonomi, koncernstyrning, upphandling, personalpolitik, personalförvaltning, IT och kommunikation.

Koncernsektionen har till uppgift

 • att bereda förslag till strategier och styrdokument inom ansvarsområdet samt inom koncernstyrningen
 • aktivt följa med verksamheten i koncernens sammanslutningar och bjuda in till diskussioner med sammanslutningarnas ledning
 • följa med samkommuners verksamhet och annan interkommunal verksamhet
 • följa med samkommunernas ekonomiska förverkligande under verksamhetsåret
 • att följa med verksamheten i koncernbolagen, hur bolagens mål uppfylls och bolagens ekonomiska ställning utvecklas samt rapportera till kommunstyrelsen  
 • bestämmer arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom koncernledningen i fråga om varje dottersammanslutning och intressesammanslutning

inom ekonomi

 • att bistå kommunstyrelsen vid den ekonomiska uppföljningen och kontrollen
 • att bereda förslag till budgetramar
 • att ansvara för upphandlingsverksamheten
 • följa med sektorernas ekonomiska förverkligande genom månadsvis rapportering till sektionen
 • följa med sektorernas personalutveckling genom månadsvis rapportering till sektionen
 • vid behov bereda anvisningar till kommunstyrelsen rörande budgetens förverkligande inom personalförvaltning
 • att om inte annat anges i denna stadga representera kommunen som arbetsgivare
 • att ta initiativ för att utveckla kommunens personalpolitik
 • att föra lokala förhandlingar enlig lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
 • att utveckla arbetarskyddsverksamheten i samarbete med arbetarskyddsmyndigheter och den interna arbetarskyddsorganisationen
 • att bereda beslut om val av tjänsteinnehavare, då fullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om valet.

Koncernsektionens befogenheter  

Koncernsektionen beslutar i följande ärenden, om inte annat är stadgat eller bestämt:

inom ekonomi och koncernstyrning

 1. att meddela kommunens åsikt i ärenden som ska behandlas i koncernbolagen  
 2. att besluta om kommunens representation vid bolagsstämmor och årsmöten samt ge ombuden de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter
 3. att utse kommunens kandidater till styrelserna för kommunens dottersammanslutningar
 4. att föreslå kommunens kandidater till styrelserna för övriga sammanslutningar, som kommunen är delaktig i
 5. att utse kommunens representanter vid samkommunsstämma.

inom personalförvaltning och sysselsättning

 1. att besluta i frågor som gäller tjänsteförhållanden och tjänsteinnehavare som regleras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare eller i annan lag
 2. att verkställa tjänste- och arbetskollektivavtalen, att besluta om tillämpning av bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalen samt att godkänna rekommendationsavtal  
 3. att godkänna lokala tjänste- och arbetskollektivavtal
 4. att godkänna lönesättningsdirektiv samt direktiv för lönetillägg enligt 82 §
 5. att godkänna direktiv för beviljande av tjänstledighet eller arbetsledighet enligt prövning
 6. att godkänna direktiv för anställning i arbetsavtalsförhållande
 7. att godkänna allmänna anvisningar i personalfrågor
  att utse arbetsgivarens representanter till samarbetskommittén
 8. att utse de anställda som är i ledande eller självständig ställning
 9. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen att avgöra ärenden
 10. som hör till koncernsektionens kompetens.

Kommundirektören ska leda koncernen och genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som han eller hon ska styra.  

Förvaltningsdirektören och ekonomidirektören ska genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som de ska styra.