Par-, rad- och höghustomter

Korsholms kommun erbjuder par-, rad- och höghustomter som arrendetomter på detaljplanerade områden eller på områden med markanvändningsplan runt om i kommunen. Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik medan tomterna på områden med markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik.

Tilläggsuppgifter om tomterna och reserveringsförfarandet ges av Tony Östersund. Tilläggsuppgifter om byggande ges av byggnadstillsyn.

Ansökningsförfarande

Lediga tomter kan reserveras på ansökan med följande blankett:

Tomterna reserveras genom samhällsbyggnadsnämndens beslut. Reserveringstiden är 12 månader och under den tiden ska bygglovsansökan lämnas in till byggnadstillsyn. När bygglovsansökan är inlämnad uppgörs arrendeavtal. Bygglov kan beviljas först efter att arrendeavtalet är undertecknat. För en reserverad tomt uppbärs en reserveringsavgift på 50 % av årsarrendet.

Nya tomter som inte varit till utdelning tidigare utannonseras på kommunens hemsida och i lokaltidningarna.

Byggnadsskyldighet

Den som arrenderar en tomt av kommunen förbinder sig att påbörja uppförandet av en byggnad inom tre år från undertecknandet av arrendeavtalet.

Markundersökning

Kommunen har inte låtit utföra markundersökningar på tomterna. Den som reserverar en tomt svarar själv för att låta utföra och bekosta en markundersökning. Markundersökningen får utföras när tomtreserveringsavtalet är undertecknat och reserveringsavgiften är betald.

Reserveringsprinciper