Par-, rad- och höghustomter

Korsholms kommun erbjuder par-, rad- och höghustomter som arrendetomter på detaljplanerade områden eller på områden med markanvändningsplan runt om i kommunen.

Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik medan tomterna på områden med markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik.

Lediga tomter kan reserveras på ansökan med följande blankett:

Tomterna reserveras genom samhällsbyggnadsnämndens beslut. Reserveringstiden är 12 månader och under den tiden ska bygglovsansökan lämnas in till byggnadstillsyn. När bygglovsansökan är inlämnad uppgörs arrendeavtal. För en reserverad tomt uppbärs en reserveringsavgift på 50 % av årsarrendet.

Nya tomter som inte varit till utdelning tidigare utannonseras på kommunens hemsida och i lokaltidningarna.

Ansökningar kan inlämnas per e-post till planlaggning@korsholm.fi eller sändas per post i slutet kuvert till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Den som arrenderar en tomt av kommunen förbinder sig att påbörja uppförandet av en byggnad inom tre år från undertecknandet av arrendeavtalet.

Kommunen har inte låtit utföra markundersökningar på tomterna. En markundersökning bekostas av den som reserverat tomten och får utföras när tomtreserveringsavtalet är undertecknat och reserveringsavgiften är betald.

Samhällsbyggnadsnämndens fastställda reserveringsprinciper för par-, rad- och höghustomter kan läsas här:

Tilläggsuppgifter om tomterna och reserveringsförfarandet ges av Simon Weiner och Hanna Ranto-Nyby. Tilläggsuppgifter om byggande ges av byggnadstillsyn.