Förebyggande åtgärder vid skolfrånvaro

Målet med skolans förebyggande åtgärder inom den gemensamma elevhälsan är en trivsam och trygg skolmiljö för alla elever och en strävan efter ett smidigt samarbete mellan hem och skola. Syftet med åtgärderna är att stöda elevernas närvaro i skolan. Klasslärare (KL)/klassföreståndare (KF) går igenom skolnärvaroplanen varje höst med sin klass.

 • Vårdnadshavarna meddelar eventuell frånvaro innan skoldagens början. Detta skall ske varje dag, även vid längre sjukfrånvaro
 • Skolans personal är uppmärksam på elever som vistas i korridorerna eller på skolgården under pågående lektion
 • Klasslärarna, -föreståndarna är skyldiga att dagligen följa med frånvaron i den egna klassen samt dokumentera i Wilma
 • Vid ouppklarad frånvaro skall klassläraren åk 1-6 senast efter första lektionen vara i kontakt med vårdnadshavarna för att få en förklaring. För åk 7-9 skall klassföreståndaren kontakta vårdnadshavarna under samma skoldag. Anteckningar i Wilma görs genast lektionsvis av ansvarig lärare.
 • Längre frånvaro t.ex. för semesterresa eller idrottsläger beviljas av klasslärare eller – föreståndare upp till 5 dagar eller rektor över 5 dagar. Elevens vårdnadshavare skall lämna in skriftlig ansökan om lov i förväg
 • Enligt Lag om grundläggande utbildning 1998/628, §26 ansvarar vårdnadshavare för att eleven fullgör sin läroplikt.

Frånvaro som väcker oro hemma /i skolan är t.ex.:

 • Skolk från enstaka lektioner eller hela dagar
 • Eleven uteblir från lektioner utan giltig orsak
 • Oanmäld frånvaro eller frånvaro godkänd av vårdnadshavare
 • Frånvaro som vårdnadshavare systematiskt kvitterar bort utan godtagbar orsak
 • Ett mönster av upprepad frånvaro från vissa lektioner och ämnen

Grafiker: Jannika Emaus