Förebyggande åtgärder vid skolfrånvaro

Målet med skolans förebyggande åtgärder inom den gemensamma elevhälsan är en trivsam och trygg skolmiljö för alla elever. Att stödja de elever som har oroväckande frånvaro är en del av detta arbete.

  • Vårdnadshavarna meddelar eventuell frånvaro  innan skoldagens början. Detta skall ske varje dag, även vid längre sjukfrånvaro
  • Skolans personal är uppmärksam på elever som vistas i korridorerna eller på skolgården under pågående lektion
  • Klasslärarna,-föreståndarna är skyldiga att dagligen följa med frånvaron i den egna klassen samt dokumentera i Wilma
  • Vid ouppklarad frånvaro skall klassläraren åk 1-6 senast efter första lektionen vara i kontakt med vårdnadshavarna för att få en förklaring. För åk 7-9 skall klassföreståndaren kontakta vårdnadshavarna under samma skoldag. Anteckningar i Wilma görs genast lektionsvis av ansvarig lärare.
  • Längre frånvaro t.ex. för semesterresa eller idrottsläger beviljas av klasslärare eller – föreståndare upp till 3 dagar eller rektor över 3 dagar. Elevens vårdnadshavare skall lämna in skriftlig ansökan om lov i förväg
  • Enligt Lag om grundläggande utbildning 1998/628, §26 ansvarar vårdnadshavare för att eleven fullgör sin läroplikt.