Bidrag beviljade av välfärdsutskottet

Principer och anvisningar gällande bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet.

Längre ner på sidan

Allmänt
Bidrag
Bidragets syfte
Bidragsformer
Ansökan
Besked om beslut
Redovisning

Allmänt

Registrerade föreningar med Korsholm som hemort kan söka bidrag från välfärdsutskottet. Föreningens syfte ska vara att driva allmännyttig verksamhet och det ska framgå ur föreningens stadgar. I en förening med flera sektioner/arbetsgrupper söks bidrag gemensamt via huvudföreningen.

Nygrundad förening bör registrerats senast sista juni för att erhålla bidrag. Under föreningens första verksamhetsår kan en förening, efter välfärdsutskottets prövning, erhålla startbidrag på max. 200 euro.

Oregistrerad förening eller arbetsgrupp kan söka projektbidrag för kulturverksamhet, Ungdomsbonus eller Guldkant för äldre.

Privatpersoner kan söka kultur- eller konstnärsstipendium.

Byautvecklingsunderstöd beviljas av Framtids- och utvecklingssektionen

Bidrag

 • beviljas utgående från:
  – välfärdsutskottets budgetanslag
  – antalet ansökningar
  – föreningens redovisade verksamhet och ekonomiska läge
 • beviljas för samma ändamål endast en gång under kalenderåret
 • ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats

Bidragets syfte

 • Stöda ideella föreningar i enlighet med idrotts- och ungdomslagen samt enligt lagen för kulturverksamhet.
 • Stimulera till ett levande föreningsliv med prioritet på barn och ungdomars behov och möjlighet till en aktiv och kreativ fritid.
 • Bidra till att öka invånarnas delaktighet och stötta byarnas livskraft.
 • Stöda föreningarna i att skapa trivsel och utveckling i byasamhällena. Målet är ett rikt utbud av fritidsaktiviteter i byarna.
 • Skapa goda förutsättningar för fritidsverksamheten utgående från byarnas karaktär och särdrag.
 • Skapa välmående och sammanhållning, och ge möjligheter till självförverkligande.

Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande bidrag och kan leda till att beviljat bidrag måste betalas tillbaka.

Välfärdsutskottet kan under kalenderåret omdisponera medel för bidrag och ta beslut om separat utdelning utöver den ordinarie utdelningen.

Bidragsformer

Verksamhetsbidrag

 • Allmännyttig verksamhet
 • Idrottsverksamhet
 • Simskoleverksamhet
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Kulturverksamhet

Driftsbidrag för föreningshus

Kultur- och konstnärstipendium

Projektbidrag

 • Kulturverksamhet
 • Ungdomsbonus
 • Guldkant för äldre

Kartbidrag

Skötselbidrag för rinkar och isbanor

Skötselbidrag för skidspår

Ansökan

Bidrag och understöd annonseras på kommunens webbplats och i tidningen Korsholm informerar. Ansökningarna bör vara inlämnade senast 15.3 klockan 16. Om sista ansökningsdag är lördag eller en helgdag ska ansökan inlämnas senast därpå följande vardag klockan 16. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökan görs elektroniskt

Vill du skicka in din ansökan per post så kan du skriva ut ansökningsblanketten. Pappersansökan sänds till:

”Bidrag” Korsholms kommun
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Till ansökan bifogas även de bilagor som anges i anvisningarna. Bilagor kan bifogas ansökan efter anmälningstidens utgång. Erhållet bidrag betalas först när de fastställda bilagedokumenten har lämnats in.

Besked om beslut

Besked om verksamhetsbidrag, driftsbidrag, kulturprojekt och stipendier skickas i början av maj till den e-postadress som den sökande har uppgett i ansökan.

Beslut om skötselbidrag för skidspår fattas av fritidschefen och besked ges i maj och i november.

Välfärdsutskottet kan använda det beviljade bidraget för att kvittera bort en enskild förenings skuld till Korsholms kommun eller Vasaregionens arenor.

Redovisning

Föreningen är på begäran skyldig att redovisa för användningen av beviljade bidrag. Välfärdsutskottet har rätt att granska användningen av bidragsmottagarens bokföring för att bidraget använts i enlighet med ansökan.

Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande bidrag och kan leda till att beviljat bidrag måste betalas tillbaka.

Högre upp på sidan

Allmänt
Bidrag
Bidragets syfte
Bidragsformer
Ansökan
Besked om beslut
Redovisning