Kartbidrag

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag för nyproduktion eller väsentlig uppdatering av orienteringskartor åt föreningar med orienteringsverksamhet. Kartbidragen söks när kartan är klar.

Till en fritt formulerad ansökan bifogas redovisning över faktiska kostnader för hela projektet (utgifter och inkomster). Kopior på kvitton bifogas redovisningen. Kan även vara datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens arkiveringskod syns eller en kopia av kontoutdraget.

Redovisning av beviljat bidrag görs enligt kultur- och fritidsnämndens beslut vid beviljande av bidrag. Bidragets storlek av förverkligade kostnader är max 50 %.