Syner och inspektioner

I lovbeslutet framgår det vilka syneförrättningar ansvariga arbetsledaren ska begära av byggnadstillsynen under byggnadsarbetets förlopp. Antalet syner varierar från fall till fall, och därför bör behovet av nedannämnda syner kontrolleras i lovbeslutet.

Inledande möte

När det gäller byggnadsprojekt som kräver bygglov krävs det ofta ett inledande möte. Vid det inledande mötet kan man precisera vad som krävs av den som påbörjar byggprojektet för att omsorgsplikten vid byggande ska uppfyllas. Med omsorgsplikt avses här bl.a. att den som inleder ett byggprojekt bär ansvaret för att planerna och byggloven är förenliga med lagar och förordningar. Vid det inledande mötet strävar man efter att försäkra sig om att den som påbörjar byggprojektet har en tillräckligt behörig personal för att förverkliga projektet.

Vid det inledande mötet bör åtminstone den som påbörjar byggprojektet samt den ansvariga arbetsledaren närvara och möjligtvis annan sakkunnig som byggnadstillsynen kräver.

Utmärkning av byggnadsplats

Byggnadens plats och höjdläge markeras i terrängen innan byggandet kan påbörjas. Den ansvariga arbetsledaren eller byggaren själv beställer utmärkningen och den kan utföras efter att byggnadslovet vunnit laga kraft. Utmärkningen beställs via byggnadstillsynen.

Lägessyn

Med lägessynen säkerställs att den uppförda byggnaden är till storleken i enlighet ned bygglovet, att den byggts på den plats och i det höjdläge som anges i lovet. Lägessyn ska beställas då byggnadens sockel har färdigställts.

Kanalsyn

Den ansvariga arbetsledaren för byggnadsarbetet granskar skorstenen/rökkanalerna och verifierar granskningen med kvittering i skorstensgranskningsprotokollet samt i bygglovets inspektionsprotokoll.

Konstruktionssyn

Konstruktionssyn kan begäras när de bärande konstruktionerna och vattentaket har monterats och konstruktionerna är synliga. Begäran om konstruktionssyn beställs av ansvariga arbetsledaren via byggnadstillsynen. Konstruktionsplaneringen (pdf) bör ha lämnats in till byggnadstillsynen innan konstruktionssyn kan hållas.

Ibruktagningssyn

Innan man kan flytta in eller ta i bruk den uppförda byggnaden ska en ibruktagningssyn hållas. Ibruktagningssynen kan göras för hela byggnaden eller till den del som i synen konstateras vara säker, hälsosam och användbar. Vid ibruktagningssynen ska byggnaden till de delar som tas i bruk fylla kraven på hälsa och säkerhet.

Vid ibruktagningssynen ska åtminstone följande beaktas:

 • försäkra dig om att villkoren i bygglovet har beaktats
 • husets nummerskylt (eller vid behov flera) ska vara monterad på en tydlig plats på väggen, där den lätt kan ses från vägen
 • att överenskommelse om avfallshantering har gjorts
 • att husstegar, takstegar, takbryggor och snöhinder har monterats
 • att räckena har monterats
 • elgranskningsprotokoll
 • provtryckningsprotokoll för bruksvattenledningar
 • ventilationens injusteringsprotokoll
 • granskningsprotokoll för skorsten och eldstad
 • övre våningen ska ha nödutgång från varje sovrum
 • brandvarnarna ska vara monterade och aktiverade
 • branddörrar och fönster ska vara monterade samt brickor som anger typgodkännande ska vara synliga 

Slutsyn

Genom att slutsynen har förrättats avslutas byggnadsprojektet. Efter slutsynen upphör såväl huvudprojekterarens som den ansvariga arbetsledarens ansvar. Förutsättningen för att slutsynen ska kunna hållas är att alla nödvändiga syner som har angetts i bygglovet är utförda och byggnadsarbetena är till alla delar färdiga. Byggnaden med omgivning, d.v.s. även gårdsområdet, ska till alla delar kunna tas i bruk. Vid slutsynen lämnas bygglovets inspektionsprotokoll in till byggnadstillsynen.

Ansvariga arbetsledaren svarar för beställning av syner i anslutning till bygglovet. Arbetsledaren ska även närvara vid synerna.