Val och folkomröstningar

Demokratin i Finland förverkligas i första hand genom representativ demokrati. Den representativa demokratin förverkligas genom att medborgarna utnyttjar sin rösträtt i allmänna val. I de allmänna valen väljer medborgarna representanter som skall representera dem i maktutövningen.

I Finland väljs riksdagen, republikens president, kommunernas fullmäktige, välfärdsområdenas fullmäktige och 13 ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna val.

Statliga rådgivande folkomröstningar

En statlig rådgivande folkomröstning grunda sig på en lag, som innehåller bestämmelser om tidpunkten för omröstningen och om de alternativ som föreläggs väljarna. I Finland har statliga rådgivande folkomröstningar anordnats två gånger: folkomröstningen om upphävandet av förbudslagen den 29–30 december 1931 och folkomröstningen angående frågan om Finland ska bli medlem av Europeiska unionen den 16 oktober 1994.

Kommunala rådgivande folkomröstningar

Beslut om att anordna en folkomröstning fattas av fullmäktige. Initiativ till en folkomröstning kan tas av minst fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år.

I Korsholm anordnades en rådgivande kommunal folkomröstning den 17 mars 2019. I folkomröstningen fick de röstberättigade kommuninvånarna i Korsholm ta ställning till:

”Godkänner du en kommunsammanslagning mellan Korsholms kommun och Vasa stad i enlighet med förslaget till sammanslagningsavtal med bilagor?”

Resultatet av den rådgivande folkomröstningen blev JA 36,80 %, NEJ 61,18 % och Tar ej ställning 2,02 %.