Smedsby detaljplan, kv. 207–208 med tillhörande allmänna områden

Framlagt: 4.4–3.5.2024
Skede: Program för deltagande och bedömning (MBL 63§)
Program för deltagande och bedömning