Revidering av Björkö-Replot stranddelgeneralplan

På grund av behov av tilläggsinventeringar och -utredningar, vilka utförs under år 2023 och 2024, har planens tidtabell framflyttats.

Samhällsbyggnadsutskottet har på sitt möte 22.2.2023 § 23 beslutat att på nytt öppna upp planen för allmänheten. Med beslutet erbjuds nya intresserade markägare möjlighet att anhålla om deltagande för utredning av

  • att flytta byggrätter till lämpligare platser ur landskaps- och miljöhänseende,
  • att ändra fritidsbyggplatser till året om byggplatser eller annan lämplig markanvändningsform.

Enligt ovanstående kan markägare anhålla om deltagande för utredning senast 31.8.2023. Anhållan inlämnas till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Planläggare Anne Holmback vägleder närmare och svarar på frågor under juni och augusti månad.

Tidigare inlämnad anhållan behöver inte förnyas.


Skede: Utkast var framlagt 8.1.–6.2.2020 ( MBF 30§)

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 3.1–1.2.2018 (MBL 63).