Lediga företagstomter

Via Vasaregionens lokaler och tomter hittas även ett stort utbud företagstomter i regionen:

Vasaregionens lokaler och tomter

Ansökningsförfarande

Lediga tomter kan reserveras på ansökan med följande blankett:

Tomterna reserveras antingen genom samhällsbyggnadsutskottets beslut (nya tomter och tomterna på Vikby II) eller genom tjänsteinnehavarbeslut (övriga tomter). Reserveringstiden är 12 månader och under den tiden ska bygglovsansökan lämnas in till byggnadstillsynen. Reserveringstiden för en tomt som reserveras för verksamhet som kräver miljötillstånd är 24 månader.

För en reserverad tomt uppbärs en reserveringsavgift på 50 % av årsarrendet. Reserveringsavgiften ska betalas när beslutet om tomtreservering har trätt i kraft. För en tomt som reserveras för verksamhet som kräver miljötillstånd betalas reserveringsavgiften i två delar: när beslutet om tomtreservering trätt i kraft betalas 1 000 euro och den kvarstående delen av reserveringsavgiften betalas när tomten varit reserverad i 12 månader. Reserveringsavgiften gottgörs vid ingånget arrendeavtal. Reserveringen träder i kraft när reserveringsavtalet är undertecknat och reserveringsavgiften är betalad.

När bygglovsansökan är inlämnad uppgörs arrendeavtal. Bygglov kan beviljas först efter att arrendeavtalet är undertecknat.

Nya tomter som inte varit till utdelning tidigare utannonseras på kommunens hemsida och i lokaltidningarna.

Besittningsrätt till tomten

Besittningsrätt till tomten fås i och med arrendeavtalet. En tomtreservering ger inte rätt till påbörjande av byggarbeten eller annan användning av tomten.

Byggnadsskyldighet

Den som arrenderar en tomt av kommunen förbinder sig att påbörja uppförandet av en byggnad på tomten i enlighet med detaljplanen, byggnadsordningen och godkända ritningar inom tre år från att arrendeavtalet undertecknats. Arrendetagaren får inte överlåta tomten vidare i obebyggt skick.

Markundersökningar

Kommunen har inte låtit utföra markundersökningar på tomterna. Den som reserverar en tomt svarar själv för att låta utföra och bekosta en markundersökning. Markundersökningen får utföras när tomtreserveringsavtalet är undertecknat och reserveringsavgiften är betald.

Planbestämmelser

Sökande skall bekanta sig med planebeteckningarna och bestämmelserna som gäller för tomten, eftersom de bland annat påverkar vilken typ av byggnad som får byggas. Detaljplanens planbeteckningar och bestämmelser skall följas. Tilläggsuppgifter om byggande ges av byggnadstillsyn.

Reserveringsprinciper