Hantering av växthusavfall

Miljöskyddslagen har bestämmelser om allmänna skyldigheter, principer och förbud. Bl.a. är alla verksamhetsutövare skyldiga att känna till sin verksamhets konsekvenser och risker för miljön samt känna till möjligheterna för att minska sin verksamhets negativa miljöpåverkan. Verksamhetsutövare är skyldiga att ordna sin verksamhet så att förorening av miljön kan förebyggas, eller om det inte är möjligt så ska föroreningar minimeras så långt som möjligt.

Avfallslagen ger allmänna skyldigheter och principer för avfallshanteringen. Prioriteringsordningen ska tillämpas så långt som möjligt; dvs i första hand ska mängden och skadligheten av avfallet som uppkommer i verksamheten minskas, men om avfall ändå uppkommer, ska det i första hand återanvändas och i andra hand materialåtervinnas. Om materialåtervinning inte är möjlig ska avfallet återvinnas på något annat vis, exempelvis som energi.

Avfall får inte överges eller behandlas på okontrollerat sätt och avfallet får inte orsaka hälsa eller miljön fara eller skada eller medföra nedskräpning, försvaga den allmänna säkerheten eller leda till någon annan jämförbar kränkning av allmänna eller enskilda intressen. Bästa möjliga teknik ska tillämpas vid avfallshanteringen och bästa miljöpraxis följas. Avfall får inte lämnas i miljön.

Från växthusnäringarna uppstår stora mängder avfall i form av blad, stammar, plantor, olika växtodlingsunderlag samt aska från värmeanläggningarna. De mesta av avfallen kan återanvändas i jordbruket enligt nitratförordningens bestämmelser. Det finns också företag inom avfallsbranschen som tar emot och behandlar avfallen.

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion behandlade en instruktion för avfallshantering inom växthusnäringen 25.11.2020 § 89.

Instruktionen i sin helhet:
Instruktion för hantering av växthusavfall