Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag beviljas utgående från redovisad verksamhet föregående år samt verksamhetsplanen för kommande år. Välfärdsutskottet fastställer årligen fördelningsgrunderna för verksamhetsbidragen.

Längre ner på sidan

Vid beräknande av verksamhetsbidraget beaktas följande
Verksamhetsbidrag beviljas inte
Specifika kriterier
Bilagor

Vid beräknande av verksamhetsbidraget beaktas följande:

 • Föreningen har ett ideellt ändamål och bedriver ideell verksamhet.
 • Verksamhet som är drog- och alkoholfri
 • Verksamhet som skapar trivsel och utveckling i byasamhället
 • Verksamhet som ökar invånarnas sammanhållning och delaktighet
 • Nyskapande verksamhet eller utveckling av verksamheten
 • Föreningens ekonomiska situation
 • Eventuell subventionerad användning av kommunens utrymmen såsom rinkar, gräsplaner, skolutrymmen m.m.

Verksamhet riktad till barn och ungdom prioriteras.

Verksamhetsbidrag beviljas inte

 • privatpersoner
 • personal- och fackföreningar
 • politiska föreningar
 • kommunal, regional eller statlig verksamhet
 • religiös verksamhet
 • skol-, student- och föräldraföreningar
 • företag eller bolag

Specifika kriterier

Idrotts-, simskole- samt barn- och ungdomsverksamhet
Kulturverksamhet
Allmännyttig verksamhet

Idrotts-, simskole- samt barn- och ungdomsverksamhet

Målgrupp: I Korsholm registrerad förening vars verksamhet stöder och främjar barn och ungas delaktighet och fritidssysselsättning samt främjar jämlikhet i samhället. Bidrag för verksamheten kan uppgå till högst 30 procent av den sökandes godkända verksamhetsutgifter.

Ändamål för vilka bidrag kan sökas: Bidraget är avsett för att stöda lokala föreningars verksamhet. Understödet omfattar inte skötselkostnader eller större investeringar. För övrigt gäller de allmänna kriterierna som välfärdsutskottet fastställt för beviljande av bidrag. Bidraget beviljas för ett kalenderår.

Ansökan: Verksamhetsbidrag för kalenderåret söks elektronisk senast 15.3 klockan 16. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansök om bidrag för idrotts-, simskole-, barn- eller ungdomsverksamhet

Kulturverksamhet

Målgrupp: I Korsholm registrerad förening, vars huvudsakliga syfte är att bedriva konst- eller kulturbetonad verksamhet.

Ändamål för vilka bidrag kan sökas:
Bidraget är avsett för att stöda lokala föreningars verksamhet. Understödet omfattar inte skötselkostnader eller investeringar. För övrigt gäller de allmänna kriterierna som välfärdsutskottet fastställt för beviljade av bidrag. Bidraget beviljas för ett kalenderår i gången.

Ansökan: Verksamhetsbidrag för kalenderåret söks elektroniskt senast 15.3 klockan 16. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansök om bidrag för kulturverksamhet

Allmännyttig verksamhet

Målgrupp: Allmännyttiga registrerade föreningar, organisationer och sammanslutningar som för samma verksamhet inte söker bidrag från Välfärdsområdet. Bidrag beviljas i första hand till föreningar som är registrerade i Korsholm och i andra hand till föreningar med verksamhet i Korsholm.

Ändamål för vilka bidrag kan sökas: Bidraget är avsett för att stöda lokala föreningars allmännyttiga verksamhet. Understödet omfattar inte större investeringar. För övrigt gäller de allmänna kriterierna som välfärdsutskottet fastställt för beviljade av bidrag. Bidraget beviljas för ett kalenderår.

Ansökan: Verksamhetsbidrag för kalenderåret söks via elektroniskt senast 15.3 klockan 16. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansök om bidrag för allmännyttig verksamhet

Bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument som godkänts av sammanslutningen:

 • Verksamhetsplan för pågående verksamhetsår
 • Budget för pågående verksamhetsår
 • Föregående års (undertecknade)
  – Årsberättelse
  – Bokslut (resultaträkning och balansräkning)
  – Verksamhetsgranskningsberättelse
 • Föreningens stadga. Gäller nya sammanslutningar som söker bidrag eller ifall stadgan uppdaterats.

Om de begärda bilagedokumenten fastställs efter att ansökningstiden går ut, ska ansökningen kompletteras med bilagedokumenten så fort de är godkända. Bidraget kan betalas först när de fastställda bilagedokumenten har
lämnats in. Bidraget betalas in på det bankkonto som sammanslutningen uppgett i sin ansökan.

Högre upp på sidan

Vid beräknande av verksamhetsbidraget beaktas följande
Verksamhetsbidrag beviljas inte
Specifika kriterier
Bilagor