Naturskydd

Kommunen främjar naturvården och landskapsvården inom sitt område i samband med markanvändningsplanering i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt naturvårdslagen (1096/1996). Miljöenheten deltar i markanvändningsplaneringen inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde genom att ge utlåtande på planer, olika typer av byggprojekt och miljökonsekvensbedömningar.

Naturskyddsprogram

Finland har sex riksomfattande naturskyddsprogram; skyddsprogrammen för myrar, fågelrika insjöar och havsvikar, åsar, lundar, stränder och gamla skogar. Naturskyddsprogrammen utarbetas av miljöministeriet. Program inrättas till naturskyddsområden med stöd av lag eller förordning av staten. Dessa områden anses ha betydande naturvärden och majoriteten av skyddsområdena finns på statens marker. Områdena vårdas av Forststyrelsen.