Förlängning av giltighetstiden

Bygglovet är giltigt i fem år, förutsatt att byggandet påbörjats inom tre år. Tiden börjar löpa när beslutet vinner laga kraft.

Har byggnadsarbetena inte påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år, har tillståndet förfallit.

Om arbetena inte slutförts inom fem år kan tiden förlängas med högst tre år åt gången. Ansökan om förlängning av bygglovets giltighetstid görs på skild blankett. MBL § 143