Food Education for the Future

Food education for the future är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige och Norge och fokuserar på skolan och lärandets betydelse för hållbara livsmedelssystem i nordligaste Skandinavien.

Utgångspunkten för projektet är gemensamma utmaningar med klimatförändringar och låg försörjningsgrad av livsmedel.

Det övergripande syftet är att stärka lärares kompetens och skolors möjligheter att undervisa om hållbar livsmedelsproduktion genom att:

  • Skapa kunskap och underlätta kunskapsspridning om samband mellan lokal matproduktion, hållbar utveckling och självförsörjningsgrad av livsmedel.
  • Sammanföra modern kunskap med traditionell kunskap om matproduktion.
  • Utveckla och stötta nätverk mellan matproducenter, lärare och andra utbildningsaktörer.
  • Skapa möjligheter och inlärningsmiljöer i form av t.ex. skolträdgårdar och samverkan med lokala matproducenter, exempelvis lantbrukare, fiskare, trädgårdsodlare eller renskötare.

Matkunskap är i hög grad traditionell erfarenhetsbaserad kunskap knuten till platser. En viktig del av projektet är därför att samla in, beskriva och sammanföra lokal traditionell kunskap med ”modern” matkunskap och att omsätta dessa kunskaper till ett skolsammanhang. Att känna till matens ursprung och hur den är producerad är grundläggande demokratisk kunskap som alla bör äga. Därför är det viktigt att skolan ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla relevanta kunskaper om hållbar närproducerad mat. Med ökade kunskaper kan även ungdomars intresse för att utbilda sig och arbeta inom de gröna näringarna öka.

Ett undervisningsmaterial kommer att utvecklas i projektet och en kurs för lärare. Material och riktlinjer för livsmedelsproducenter, måltidspersonal och upphandlare i kommunerna tas fram.

Varaktighet 1.9.2023–31.8.2026

Projektet finansieras av Interreg Aurora och medfinansieras av Region Norrbotten och projektets partners. 

Samarbetsparter

Finland
Luke Naturresursinstitutet – projektkoordinator
Korsholm kommun
Åbo Akademi
Österbottens fiskarförbund rf

Sverige
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Luleå tekniska universitet
Kalix kommun

Norge
Nord Universitet
Bodö kommun