Övervakning av byggda miljöer

Byggnadstillsynen övervakar kontinuerligt den byggda miljön. Övervakning av den byggda miljön omfattar:

  • byggnadernas skick och exteriör
  • snyggheten på gårdsområdena
  • olovligt byggande, rivning av byggnader
  • anläggande av olovligt staket, uppsättning av reklamskyltar
  • olovlig markfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning
  • vattenolägenheter som åsamkats grannarna (MRL 165 §)

(Lagrum MBL 180 §, 182 §, 183 §, 185 § och 186 § samt Korsholms kommuns byggnadsordning)