Försäkringar och olycksfall

Korsholms kommun har försäkrat barn och elever med en gruppolycksfallsförsäkring i Pohjola (försäkringsnummer 16-596-671-5 ). Försäkringen täcker barn inom småbarnspedagogik, elever i förskolan och grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet som arrangeras av kommunen, samt studerande i gymnasiet.

Med olycksfall avses en plötslig händelse som har en utomstående orsak och orsakar den försäkrade kroppsskada mot dennes vilja.

Om det sker ett olycksfall i skolan/förskolan/daghemmet ges första hjälp av skolhälsovårdaren eller någon annan vuxen. Vid behov uppsökes akutvård. Ifall personalen har bedömt att olyckan förutsätter läkarbesök kontaktas vårdnadshavare omedelbart efter att olyckan inträffat. Vid allvarligare olyckor tillkallas ambulans.

Efter given första hjälp bär alltid barnets målsman ansvar för vården efter olyckan samt läkarbesök.

Om en olycka sker på vägen till eller från skola/förskola bör skolan alltid underrättas. Om barnet förs hemifrån till första hjälpen p.g.a. olycksfall som skett efter vägen till skolan/förskolan eller vid skolan/förskolan/daghemmet och om barnet remitteras till sjukhuset för vidareundersökningar ska de som tar emot barnet vid sjukhuset informeras om att det är fråga om olycksfall som skett i skolan eller daghemmet.

Försäkringen ersätter till exempel:

  • Kostnader för undersökning och vård av olycksfallsskada till den del kostnaderna inte berättigar till ersättning med stöd av någon lag
  • Receptmediciner som läkare ordinerat
  • Kostnader för resor till undersökningar och vård

Varje privatolycksfallsskada handläggs från fall till fall utgående från försäkringsvillkoren. En skadeanmälan om ett inträffat olycksfall görs av daghemmet, skolan eller kommunen varefter ersättning för kostnader som orsakats den försäkrade kan sökas direkt från Pohjola.