Läxläsning

Läxläsning är en viktig del av skolarbetet. Arbetet med hemuppgifterna är ett sätt att repetera och befästa det avsnitt man arbetar med i klassen. Läxorna utgör också en kontaktlänk mellan skolan och hemmet. Via läxorna kan föräldrarna följa med vad det egna barnet jobbar med och stöda barnet till goda läxläsningsrutiner.

I de lägre klasserna måste i allmänhet hemmet ta ett stort ansvar för läxläsningen ,men ju äldre eleven blir desto större ansvar skall han/ hon ta för sina hemuppgifter.

Om läxorna upprepade gånger är ogjorda eller bristfälligt utförda meddelas elevens föräldrar skriftligt eller muntligt. Eleven utför läxorna efter skolans slut och hemmet får meddelande.

Om eleven är frånvarande från skolan har eleven skyldighet att informera sig om läxorna. Vid sjukdom går det bra att ringa till skolan eller be en kamrat eller ett syskon att hämta hem läxorna. Om eleven är frånvarande p.g.a. resa eller annan orsak skall man i god tid innan resan be läraren om läxor, som föräldrarna ansvarar för att de blir gjorda.