Registrering av livsmedelsverksamhet

Verksamheten i en livsmedelslokal ska anmälas för registrering.

Med begreppet livsmedelslokal avses en byggnad, lokal eller en del av en sådan eller annat utrymme utomhus eller inomhus där livsmedel som är avsedda för försäljning eller annan överlåtelse tillverkas, förvaras, transporteras, saluförs, serveras eller på annat sätt hanteras. Livsmedelslokalen kan också vara mobil eller virtuell.

Med mobil livsmedelslokal avses en flyttbar eller tillfällig plats eller utrustning för försäljning, servering eller hantering av mat, såsom en försäljningsbil, tälttak, försäljningsvagn eller-bil. Utöver plikten att anmäla livsmedelsverksamheten ska den mobila lokalens verksamhetsutövare dessutom, inför varje tillfälle, underrätta tillsynsmyndigheten på orten om sin avsikt att servera eller sälja livsmedel där.

En virtuell livsmedelslokal är till exempel så kallade agenturer som bedriver export- och importhandel och andra aktörer som tar emot, förmedlar eller överlåter livsmedel utifrån beställningar som gjorts per telefon eller internet utan att livsmedlet hanterats eller varit i livsmedelsaktörens besittning.

En livsmedelsföretagare ska göra en skriftlig anmälan om inledande eller väsentlig ändring av verksamhet i en livsmedelslokal till tillsynsmyndigheten för registrering senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller ändras.

Anmälan lämnas till närmaste verksamhetspunkt inom Västkustens miljöenhet eller via miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa.

Vid handläggningen registreras anmälda uppgifter om lokalen och verksamheten i miljöhälsovårdens databas över tillsynsobjekt och det görs en preliminär riskbedömning av verksamheten. Företagaren får ett intyg över att anmälan har handlagts. För handläggningen av anmälan uppbärs en avgift.

Blanketter

Anmälan via ilppa