Rutiner, trivsel och regler

Varje elev informeras i åk 7 om skolans ordnings- och trivselregler och får ett exemplar av dessa. Föräldrarna informeras om tillämpningen av ordningsreglerna i samband med föräldramöte.

Ansvar

Samhället satsar mycket på elevernas fostran och undervisning. Man förväntar sig att eleverna skall känna ansvar så att ingen stör undervisningen, skadar inventarier, läromedel eller uppträder olämpligt mot kamrater, lärare eller annan personal i skolan.

Skolans regler

För att trivseln i högstadiet skall bli god, bör du redan från början bli bekant med de rutiner vi följer och de regler som gäller.

Skolans ordnings- och trivselregler

Arbetsro, trivsel och goda resultat skapas genom att du:

 • kommer i tid till lektioner och morgonsamlingar och har med dig böcker och arbetsmaterial. Då du kommer i tid tar du hänsyn både till dig själv och andra. När du har böcker, pennor och annat nödvändigt med dig hinner du lära dig mycket mera.
 • under lektionerna inte har ytterkläderna eller huvudbonaden på, inte äter snask eller dricka läsk. Inte tillåtet att inneha eller bruka energidrycker i vår skola.
 • under skoltid inte vistas utanför skolområdet, ej heller på bussparkeringen. Vårt skolområde är tillräckligt stort för utevistelse. Om du utan lov går utanför skolområdet under skoltid, täcker försäkringen inte eventuella skador.
 • inte cyklar, kör moped eller andra fordon inom skolområdet
 • inte kastar snöboll
 • inte medför eller använder tobak, snus eller berusningsmedel. Man får enligt lag inte inneha, överlåta eller bruka tobaksvaror under 18 år samt överhuvudtaget inte på skolområde. Innehav och bruk av berusningsmedel är likaså förbjudet i skolan.
 • följer skolans ordningsregler vid verksamhet som ordnas av skolan.
 • i övrigt följer uppmaningar och anvisningar som ges av lärare eller annan personal i skolan
 • håller rent och snyggt överallt, inte skadar skolans egendom. Då du kastar papper och annat skräp i papperskorgar samt håller borden och golven rena från klotter behövs mindre rengöringsmedel. Du tar hänsyn till miljön och samtidigt hjälper du till att hålla omgivningen snygg och trivsam. På detta sätt besparar du även köks- och städpersonalen från extra arbete.
 • inte medför sådant som kan störa den allmänna trivseln
 • sakligt och lugnt framför dina åsikter
 • visar hänsyn, då du rör dig i korridorerna. Då du bemöter andra på samma sätt som du själv vill bli bemött och inte skadar person eller egendom, visar du hänsyn och hyfs.
 • inte uppvisar eller godtar rasistiskt beteende. En skola utan rasism och mobbning är en trygg plats för alla.
 • har din mobiltelefon avstängd eller på tyst funktion under lektionstid, gemensamma samlingar och i matsalen. Eleven har sin mobiltelefon i skolan på eget ansvar; skolan varken utreder eller ersätter skador på/stölder av medhavda telefoner.

En elev som inte iakttar ordningsreglerna kan tillrättavisas på följande sätt:

 1. muntlig tillsägelse
 2. utvisning
 3. fostrande samtal
 4. kvarsittning
 5. skriftlig varning (rektorsbeslut)
 6. avstängning (direktionsbeslut)

Dessa regler är uppgjorda i samarbete mellan elevkåren, lärarkollegiet och direktionen samt godkända av utbildningsnämnden i Korsholm.

Kom ihåg att du själv är skyldig att följa reglerna och att förhindra att andra bryter mot dem. Ärlighet, hänsyn och ansvar gagnar dig själv och uppskattas av andra.