Rutiner, trivsel och regler

Varje elev informeras i åk 7 om ordnings- och trivselregler och får ett exemplar av dessa. Föräldrarna informeras om tillämpningen av ordningsreglerna i samband med föräldramöte.

Ansvar

Syftet med ordningsreglerna är att främja den interna ordningen i skolan och skapa trygghet och trivsel i skolan. Ordningsreglerna gäller under lektioner, raster och verksamhet utanför skolan som t.ex. utfärder och tävlingar. Ordningsreglerna gäller också då eleverna är på skolans område innan den första lektionen börjar och efter den sista lektionen slutat.

Eleverna har rätt till en avgiftsfri skola och en trygg studiemiljö. Eleverna ska enligt lag behandlas lika och jämlikt oberoende av t.ex. religion, språk, kön, kultur eller hälsotillstånd. Eleverna är skyldiga att delta i undervisningen tills läroplikten är genomförd.

Regler för ordning och trivsel

Arbetsro, trivsel och goda resultat skapas genom att:

 • jag bidrar till att skapa en trygg studiemiljö för alla
 • jag ger alla arbetsro
 • jag tar hand om min egen, andras och skolans egendom
 • jag deltar i undervisningen om jag inte fått tillstånd till frånvaro
 • jag kommer i tid till lektion
 • jag följer instruktioner och överenskomna regler
 • jag behandlar andra elever och skolans personal med respekt
 • jag håller mig innanför skolans område under dagen om jag inte fått tillstånd att lämna det
 • jag beaktar upphovsrätten när jag använder elektroniska apparater i skolan. Jag fotograferar, bandar och filmar bara personer som gett sitt tillstånd till det. I sociala medier och på andra ställen publicerar jag enbart innehåll som jag har upphovsrätt och behövliga tillstånd för.
 • jag använder inte elektroniska apparater så de stör undervisningen. Mobiltelefonen bör vara på ljudlöst läge och på anvisad plats under lektion, med undantag om läraren gett instruktioner om annat
 • jag tar inte med mig förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan. Till dessa hör t.ex. alkohol, tobaksprodukter, narkotika och vapen
 • jag har inte på mig ytterplagg på lektionen eller i matsalen
 • jag skräpar inte ner eller förstör. Jag ersätter och rengör de skador jag åstadkommit på skolans egendom.

Skolans lärare och rektor har rätt att granska saker som elever har med sig och omhänderta störande eller farliga föremål. Skolans rektor och lärare är också skyldiga att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i skolan eller under skolvägen och som kommit till hens kännedom till vårdnadshavare för den elev som gjort sig skyldig till detta och för den elev som utsatts för detta.

En elev som inte iakttar ordningsreglerna kan tillrättavisas på följande sätt:

 1. muntlig tillsägelse, notering i Wilma
 2. utvisning, efter två utvisningar hålls fostrande samtal
 3. fostrande samtal
 4. kvarsittning
 5. skriftlig varning (rektorsbeslut)
 6. avstängning (direktionsbeslut)

Ordningsreglerna är godkända i svenska sektionen och i skolans direktion. Elevkåren har deltagit i arbetet med uppgörandet av ordningsreglerna.