Livsmedel

Syftet med livsmedelstillsynen är att trygga livsmedelssäkerheten så att konsumenten skyddas mot hälsorisker och ekonomiska förluster förorsakade av livsmedel. Tillsynen är riskbaserad och utförs enligt en godkänd tillsynsplan. Tillsynsresultatet offentliggörs genom Oiva-systemet.

Tillsynen omfattar primärproduktion, tillverkning, transport, lagring, försäljning, marknadsföring, servering eller annan överlåtelse samt export och import av livsmedel.

Livsmedelstillsynen regleras huvudsakligen av Europaparlamentets och -rådets förordningar om livsmedel och livsmedelsproduktion och den nationella livsmedelslagen (297/2021) samt författningar som utfärdats med stöd av den.

Livsmedelsföretagaren är ansvarig för livsmedelshanteringen i det egna företaget och är skyldig att känna till de hygieniska risker och bestämmelser som är förknippade med den verksamhet som bedrivs. Genom egenkontroll skall livsmedelsföretagaren själv övervaka kvaliteten på produkterna och att konstruktioner och funktioner i företaget följer givna bestämmelser och föreskrifter. Företagaren ansvarar också för att den information som ges om livsmedlen är riktig och följer bestämmelserna. Tillsynsmyndighetens uppgift är att övervaka företagens egenkontroll och vid behov ge råd och handledning vid genomförandet av egenkontrollen. Konsumenterna kan bidra till att förbättra livsmedlens kvalitet genom att vara alerta och meddela till livsmedelstillsynen i det fall brister observeras.

Kontakta miljö- och hälsoinspektören med ansvarar för livsmedelstillsynen ifall du:

• skall ta i bruk en ny livsmedelslokal
• skall överta en befintlig livsmedelslokal
• tillfälligt skall sälja eller servera livsmedel på tillställningar, marknader eller evenemang
• har frågor om egenkontroll eller livsmedelshantering
• misstänker att du fått matförgiftning
• vill framföra klagomål som gäller livsmedel.

Livsmedelsverket har gett närmare anvisningar om att starta företag och hur man gör för att inleda café- restaurang- och storköksverksamhet.

Ytterligare information om livsmedelstillsyn, livsmedelssäkerhet och aktualiteter:
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket i Sverige