Expertgrupp

Den som känner oro för en elev, tar detta till diskussion med eleven. Kvarstår oron så kontaktas vid behov vårdnadshavare. Med äldre elever behövs deras samtycke till kontakten.

Till gruppen kallas personer som eleven godkänner. En expertgrupp samlas för att reda ut vilken hjälp som kan behövas. Därför bjuds de in som kan tänkas hjälpa eleven och elevens familj. Expertgruppen vill höra elevens åsikter (och vid behov vårdnadshavarnas) om hurudan hjälp som behövs.

Som elev har man rätt att veta vad som diskuteras och har rätt att delta i expertgruppens möte.

Eleven ska godkänna vem som ingår i gruppen och vem som deltar i mötena, beroende på elevens ålder så kan även föräldrars åsikter beaktas. 

Utgångspunkten är att eleven deltar och beroende på situation även vårdnadshavare/laglig företrädare.

Expertgruppen kan bestå av lärare, kurator, skolhälsovårdare, skolpsykolog osv.

Expertgruppens storlek kan variera från gång till gång. Även andra viktiga personer för eleven, kan delta i expertgruppens möte.