Rivningsanmälan/Rivningslov

En rivningsanmälan eller ett rivningslov behövs alltid när en byggnad ska rivas.

Inom detaljplanerat område krävs alltid rivningslov. Utöver detaljplanerat område krävs även rivningslov ifall byggnaden i fråga innehar en skyddsbeteckning i den på området gällande delgeneralplanen eller byggnaden ingår i en områdesinventering över värdefulla byggnader som bör bevaras. Rivningslov beviljas genom ett beslut i rivningslovsärende. 

Om byggnaden inte motsvarar kriterierna enligt ovanstående kan byggnaden rivas genom en rivningsanmälan. Rivningsanmälan ska lämnas in till byggnadstillsynen minst 30 dagar innan rivningsarbetet planeras inledas.

Viktigt för både rivningsanmälan och rivningslov är att redovisning gällande rivningsavfall specificeras i en skild utredning och där det konstateras att avfallet tas om hand enligt gällande lagstiftning.

MBL 127 §, 130 §