Bekämpning av råttor

Fastighetsägare och -innehavare, ska sköta sina fastigheter så att råttor inte bygger bo på eller hittar mat på tomten. Råttor är skadedjur som kan förorena livsmedel, sprida smittsamma sjukdomar och förstöra konstruktioner. Utrotningen av råttor och andra skadedjur är på fastighetsägarens eller innehavarens ansvar. Därför ska man meddela ägaren eller innehavaren av tomten eller disponenten om man observerar råttor i området.

Till förebyggande åtgärder hör att se till att det inte finns mat och husrum för dem. Städa bort överbliven fågelmat och fallfrukt från marken och mata inte fåglar när marken inte är frusen. Använd foderautomater vid matningen, man får inte slänga mat direkt på marken. Utfodringsstället ska hållas snyggt.

Råttor trivs i fuktiga miljöer såsom källare och avlopp. För att råttor inte ska komma in i huset ska genomföringar av rör för avlopp och ventilation vara tätade. Råttor kan komma in genom hål som är så små som 2–2,5 cm.

Kontrollera att kompostbehållaren är så tät att råttor inte kan ta sig in i den. Komposteringen av bioavfall ska alltid ske i en komposteringsbehållare, som är så konstruerad att skadedjur inte kommer åt den. Året runt kompostering ska alltid ske i värmeisolerad komposteringsbehållare. I en öppen kompost får endast trädgårdsavfall sättas. Se till att det inte finns högar med avfall eller bräder som kan duga som boplats för råttor.

Enligt hälsoskyddslagen ska avfallsbehållare skötas och placeras så att de inte luktar eller orsakar någon annan sanitär olägenhet. Kärlen ska vara hela och rengöras samt tömmas regelbundet. Locket ska alltid stängas helt. Avfall får inte lämnas utanför avfallskärlen. Om avfallshanteringen i en fastighet inte sköts rätt och orsakar sanitär olägenhet, kan hälsoskyddsmyndigheten vidta åtgärder mot den som orsakar skadan.

Råttor bekämpas med fällor. Fällorna ska användas enligt tillverkarens anvisningar. Vid utplacering av fällor ska man säkerställa att de inte orsakar fara för barn, husdjur eller andra vilda djur. Fällorna ska kontrolleras dagligen. Vid stora problem med råttor rekommenderas att man vänder sig till en professionell bekämpningsfirma. Privatpersoner får sedan 2018 inte köpa eller sätta ut gift. Säkerhets- och kemikalieverket upprätthåller register över bekämpningsfirmor och yrkespersoner på sina hemsidor, tukes.fi.

Om råttor har observerats ofta på ett visst område, lönar det sig att diskutera med grannar så att utrotning kan utföras samtidigt på ett större område. Råttorna är skygga djur och om en visar sig på dagen finns det sannolikt flera i närheten. Enskilda råttobservationer anses inte i allmänhet vara en sanitär olägenhet som föranleder åtgärder av hälsoskyddsmyndigheten.