Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottets uppgifter  

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för planläggningsärenden, kommunaltekniska ärenden, fastighetsverket inklusive städning och kosthåll, vattentjänstverket samt investeringar i byggnader (husbyggnad) och kommunalteknik (publik egendom).  

Samhällsbyggnadsutskottet skapar förutsättningar för en utbyggnad av olika kommundelar samt en trivsam och trygg boendemiljö.

Samhällsbyggnadsutskottets uppgifter är:

inom planläggning och markanvändning

 1. att fungera som kommunens planläggningsmyndighet
 2. att bereda generalplaner och detaljplaner enligt de målsättningar som anges i den strategiska generalplanen eller de målsättningar för generalplaner och företagsområden som framtids- och utvecklingssektionen godkänt
 3. att ge kommunens utlåtande om grannkommuners detaljplaner
 4. att bereda förslag om markköp eller försäljning
 5. att bereda förslag om användning av markpolitiska tvångsmedel för att skaffa fast egendom som anges i markanvändnings- och bygglagen samt det markpolitiska programmet för Korsholms kommun
 6. att bereda förslag om utvecklingsområde enligt 111 § i markanvändnings- och bygglagen
 7. att bereda förslag till markanvändningsavtal
 8. att för kommunstyrelsen bereda utlåtanden om vägplaner för riksvägar samt om miljökonsekvensbedömningsprojekt och miljötillstånd som kan ha konsekvenser för planläggningen och kommunens samhällsutveckling

inom fastighetsverket

 1. att ansvara för skötsel och underhåll av byggnader och lokaler  
 2. att ansvara för kommunens städservice och kosthållsservice

Investeringar i byggnader (husbyggnad)

 1. att för kommunstyrelsen bereda förhandsplaneringen för ett investeringsprojekt som berör
  flera utskotts eller nämnders uppgiftsområden och för projekt vars investeringskostnad
  beräknas överstiga 1,5 miljoner euro
 2. att ansvara för planering och utförande av kommunens investeringar i husbyggnad

inom kommunaltekniken, trafikleder och annan teknisk service

 1. att ansvara för skötsel och underhåll av anläggningar, trafikleder, hamnar, vägbelysning,
  grönområden, parker och allmänna områden, torgplatser och torgverksamheten, samt
  kommunaltekniken
 2. att ansvara för skötsel och underhåll av idrottsanläggningar, inklusive kommunens
  badstränder, och andra byggnader och anläggningar för fritidsverksamhet
 3. att ansvara för de uppgifter som hör till kommunen enligt landsvägslagen och lagen om
  enskilda vägar
 4. att ansvara för kommunens uppgifter vid utvecklandet av trafikledsnätet, farleder och
  trafiksäkerhetsförhållandena i kommunen
 5. att ansvara för kollektivtrafikens utveckling  
 6. att ansvara för de vägförrättningsärenden som hör till kommunen enligt lagen om enskilda
  vägar och därtill ansluten förordning
 7. att ansvara för underhållet av de enskilda vägar som kommunen ingått avtal om underhåll
  för
 8. att fungera som kommunens myndighet enligt lagen om flyttning av fordon och nedskrotning
  av fordon
 9. att för kommunstyrelsen bereda förslag till prioritetsordning för grundförbättring och
  ytbeläggning av allmänna vägar, byggande av trafikleder för lätt trafik vid allmänna vägar samt
  för utbyggnad av vägbelysning enligt av fullmäktige godkända principer
 10. att för kommunstyrelsen bereda kommunens utlåtande om vägplaner för byggande av nya
  eller grundförbättring av landsvägar och/eller leder för lätt trafik
 11. att vid behov ansvara för efterbehandlingen av oljeskador enligt lagen om bekämpning av
  oljeskador
 12. att ansvara för dagvattenhanteringen
 13. att ansvara för planering och utförande av kommunens investeringar i publik egendom

inom vattentjänstverket

 1. att ansvara för de uppgifter som hör till kommunen enligt lagen om vattentjänster
 2. att ansvara för planering och utförande av kommunens investeringar i vattentjänstverket.

Samhällsbyggnadsutskottets befogenheter 

Utöver vad i övrigt är stadgat eller bestämt beslutar samhällsbyggnadsutskottet om

Inom planläggning och markanvändning

 1. att godkänna den planläggningsöversikt som avses i 7 § i markanvändnings- och bygglagen
 2. att godkänna de detaljplaner som enligt markanvändnings- och bygglagen inte har betydande verkningar
 3. att enligt 60 § i markanvändnings- och bygglagen bedöma om en detaljplan är aktuell  
 4. att godkänna avtal om detaljplanering eller annan markplanering
 5. att godkänna den ersättning som kommunen betalar till markägare för inlösen av gatuområden samt för inlösen av mark enligt markanvändnings- och bygglagen  
 6. att godkänna den ersättning som markägare ska betala för ett gatuområde enligt markanvändnings- och bygglagen
 7. att ta ställning i ärenden som enligt fastighetsbildningslagen hör till kommunen
 8. att godkänna principer för utgivning av bostadstomter och företagstomter på detaljplaneområden
 9. att bevilja köpare av kommunal bostadstomt rätt att av särskilda skäl överlåta tomten obebyggd vidare
 10. att ta ställning till om arrendetagare kan lösa in företagstomt
 11. att besluta om att arrendera ut kommunens markområden eller att hyra upp fast egendom
 12. att ge i markanvändnings- och bygglagen avsedd bygguppmaning
 13. att utfärda eller förlänga byggförbud då en detaljplan eller en generalplan utarbetas enligt markanvändnings- och bygglagen § 38

inom kommunaltekniken, trafikleder och annan teknisk service

 1. att fastställa vägritningar för detaljplaneväg och upplåta detaljplaneväg till allmän användning    
 2. att besluta om gatuhållning samt besluta om att överlåta gatuhållning till utomstående
 3. att godkänna avtal om underhåll av enskilda vägar enligt av fullmäktige fastställda grunder
 4. att godkänna avtal om anslutning till kommunens dagvattenledningsnät samt fastställa verksamhetsområde för dagvattensystem

inom vattentjänstverket

 1. att godkänna avtal om anslutning till kommunens vattentjänstverk då det är fråga om grunder som avviker från fastställda leveransvillkor
 2. att fastställa vattentjänstverkets verksamhetsområde enligt av fullmäktige godkända principer

övriga uppgifter

 1. att godkänna huvudritningar för kommunens husbyggnadsprojekt, vilka baserar sig på skissritningar och rumsprogram som godkänts av respektive utskott eller nämnd och med beaktande av fullmäktiges beslut om investeringsprogram i gällande budget och ekonomiplan
 2. att besluta om att förverkliga kommunens investeringar i husbyggnad eller publik egendom enligt fullmäktiges beslut om investeringsbudget för respektive år
 3. att besluta om värme- och energianskaffningar utgående från klimat- och energistrategins riktlinjer

inom uppgiftsområdena fastighetsverket samt städ- och matservice

 1. besluta i ärenden som gäller underhåll och skötsel för kommunens fastigheter med förslag till
  behovsprövning och prioritering av åtgärderna
 2. godkänna principer för verksamheten (kommunens egen verksamhet, köp av tjänster, leasing,
  partnerskap)
 3. fatta beslut om servicenivån för de tjänster som kommunen säljer inom uppgiftsområdena