Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsområde och uppgifter

Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och svarar för de uppgifter som bestäms i kommunallagen.

Kommunstyrelsens uppgift är att med stöd av Korsholmsstrategin och övriga av fullmäktige godkända mål:

 1. ansvara för kommunens verksamhet och utveckling
 2. ansvara för kommunens förvaltning och ekonomi
 3. ansvara för kommunens service till invånarna
 4. ansvara för kommunens markpolitik, utveckling av näringslivet
 5. ansvara för kommunens intressebevakning samt vänortsverksamheten

Kommunstyrelsen följer upp att kommunens organ, centralförvaltning och sektorer verkar i enlighet med de av fullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin.

Kommunstyrelsen kan inom kommunens alla verksamhetsområden ge de utlåtanden och göra de framställningar som kommunstyrelsen anser ligga i kommunens intresse.

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska behandlas av fullmäktige med de undantag som anges i kommunallagen, utövar tillsyn över lagligheten i fullmäktiges beslut, verkställer fullmäktiges beslut samt ger förklaring med anledning av besvär för fullmäktiges beslut om kommunstyrelsen anser sig kunna omfatta fullmäktiges beslut.

Till kommunstyrelsens ansvarsområde hör dessutom sådana uppgifter och befogenhet att fatta beslut i sådana ärenden som inte enligt denna stadga hör till annat förvaltningsorgans uppgiftsområde.

Kommunstyrelsens uppgifter ifråga om kommunens ekonomi anges närmare i kapitel 10 Ekonomi och ifråga om den interna kontrollen och riskhanteringen närmare i kapitel 12 Intern kontroll och riskhantering.

Kommunstyrelsens uppgifter inom koncernledningen

Kommunstyrelsen

 • svarar för utvecklingen av ägarpolitiken, principerna för ägarstyrningen och koncerndirektivet och beredningen av ärendena för fullmäktige  
 • svarar för att ägarstyrningen genomförs samt organiserar koncernledningen och koncernövervakningen  
 • utvärderar årligen i samband med bokslutet hur ägarstyrningen lyckats med tanke på kommunkoncernens fördel som helhet, riskhanteringen och förfarandena.

Kommunstyrelsens befogenheter

Till kommunstyrelsens beslutanderätt hör, förutom vad i lag eller förordning bestämts, att besluta om följande inom ekonomi och koncernstyrning

 1. att besluta om försäljning och byte av egendom upptagen under rörliga aktiva i kommunens balansräkning
 2. att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier och andelar
 3. att samordna kommunens investeringsprojekt och ge förslag om hur projekten beaktas i ekonomiplanens investeringsprogram
 4. att godkänna förhandsplaneringen för ett projekt som berör flera organs uppgiftsområden och för projekt vars investeringskostnad beräknas överstiga 1,5 miljoner euro men understiga 5 miljoner euro
 5. att besluta om ärenden inom finansförvaltningen i enlighet med § 118 i förvaltningsstadgan
 6. att fastställa resultatet av sådana samarbetsförhandlingar som förts för hela organisationen
 7. att fatta beslut om permittering som berör hela kommunens personal
 8. att fatta beslut om avgifter enligt vad som stadgas i § 119 i denna förvaltningsstadga
 9. att fatta beslut för kommunstyrelsens uppgiftsområden i uppgifter som framgår i § 39 och § 40 i denna stadga
 10. att söka om egendom som tillfallit staten genom arv

inom planläggning och markpolitik

 1. att köpa eller byta fast egendom inom ramen för beviljat budgetanslag och enligt de direktiv och bestämmelser som fullmäktige utfärdat
 2. att sälja eller byta egendom, som upptagits som bestående aktiva i kommunens balansräkning, såvida balansvärdet understiger 200 000 euro  
 3. att använda de markpolitiska tvångsmedel för att skaffa fast egendom som anges i markanvändnings- och bygglagen samt det markpolitiska programmet för Korsholms kommun (avses förköp och tvångsinlösen av mark)   
 4. att ingå markanvändningsavtal med markägare enligt av fullmäktige fastställda principer
 5. att besluta om utvecklingsområde enligt 111 § i markanvändnings- och bygglagen
 6. att ge utlåtanden om landskapsplanering, grannkommuners generalplaner samt om miljökonsekvensbedömningsprojekt
 7. att ge kommunens utlåtande om vägplaner för riksvägar och övriga statliga vägar

övriga ärenden

 1. att godkänna prioritetsordning för grundförbättring och ytbeläggning av allmänna vägar, byggande av trafikleder för lätt trafik vid allmänna vägar samt för utbyggnad av vägbelysning enligt av fullmäktige godkända principer  
 2. att utse kommunens officiella annonsorgan
 3. att ingå intentionsavtal mellan kommunen och företag
 4. att godkänna övergripande strategier och styrdokument som hör till centralförvaltningens verksamhetsområden
 5. att befullmäktiga tjänsteinnehavare att avgöra ärenden som hör till kommunstyrelsens kompetens.